Tylko życie ma przyszłość!

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko obrońcą kołyski

19 paź­dziernika 1984 r. funk­cjo­na­riusze SB upro­wa­dzili kapelana war­szaw­skiej „Soli­dar­ności” ks. Jerzego Popie­łuszkę, którego okrutnie tor­tu­rowali i zamor­dowali. Dziś w tę rocznicę obcho­dzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Mag­dalena Guziak–Nowak, sekretarz Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka była gościem Radia Maryja w „Aktu­al­no­ściach dnia”. Odniosła się do legen­darnego kapłana „Soli­dar­ności” nazy­wanego „obrońcą kołyski”, który często mówił: „zadaniem Kościoła jest nie tylko teo­re­tyczne gło­szenie świę­tości życia, prawa do życia nie­na­ro­dzonych, lecz także prak­tyczna obrona tego prawa”.

„W czasach, kiedy można było w Polsce dokonać aborcji, do ks. Jerzego Popie­łuszki zgła­szały się kobiety będące w trudnej sytuacji. Nie miały bowiem odpo­wie­dzialnego męża przy sobie, który mógłby się nią i dzieckiem zaopie­kować. Ksiądz Jerzy Popie­łuszko za własne pie­niądze kupował wyprawki dla nowo­rodków, lekarstwa, jeśli było im to potrzebne. Zachowało się także wiele prze­mówień czy kazań, w czasie których mówił o tym, że Kościół powinien bronić dzieci nie tylko w słowach, ale również przyj­mować aspekt mate­rialny” – mówiła w „Aktu­al­no­ściach dnia” Mag­dalena Guziak–Nowak, sekretarz Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka.

Jesteśmy w trakcie naro­dowej Nowenny Życia w intencji sędziów Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego. Modlitwa potrwa do 21 paź­dziernika. Dzień później TK – na wniosek grupy 119 posłów z różnych klubów i partii poli­tycznych – zbada nie­zgodność tzw. prze­słanki euge­nicznej z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Polskiej.

– W TK będą roz­pa­trywane jedynie aspekty prawne. Sędziowie – orze­kający tę sprawę – nie będą zaj­mowali się argu­mentami spo­łecznymi, reli­gijnymi czy etycznymi, a one są przecież klu­czowe. Dla­czego? Powodów jest wiele. Proszę sobie wyobrazić, co np. może czuć nasto­letnia dziew­czyna z zespołem Downa albo chłopak z roz­sz­czepem krę­go­słupa, kiedy w powra­ca­jącej debacie spo­łecznej słyszą, że lepiej wła­ściwie będzie, gdyby ich nie było? – zauważyła Mag­dalena Guziak-Nowak.

– Wadliwe – nie­stety – prawo, które pozwala w tym momencie na okrutną praktykę selekcji ludzi na godnych tego, aby się narodzić i na tych, którzy nie są tego godni, wzmacnia chore postawy. Gdyby polskie prawo chroniło chore dzieci, które powinny mieć zapew­nione leczenie i wymagają spe­cja­li­stycznej opieki, każdy z nas byłby na ich los o wiele wraż­liwszy – dodała sekretarz Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Człowieka.

Całość „Aktu­al­ności dnia” z udziałem Mag­daleny Guziak-Nowak można odsłuchać na stronie Radia Maryja.

 

JB
Źródło: Radio Maryja

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj