Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Arcybiskup Stanisław Gądecki poparł Narodowy Marsz Życia

Narodowy Marsz Życia 2024

Ar­cy­bi­skup Sta­ni­sław Gą­dec­ki, Me­tro­po­li­ta Po­znań­ski, po­parł ini­cja­ty­wę Na­ro­do­we­go Mar­szu Ży­cia w obro­nie fun­da­men­tal­nych war­to­ści, pla­no­wa­ne­go na 14 kwiet­nia w War­sza­wie. Ja­ko wy­raz sprze­ci­wu wo­bec ata­ków na war­to­ści fun­da­men­tal­ne ta­kie jak ro­dzi­na, mał­żeń­stwo czy wol­ność słowa. 

W na­gra­niu za­pro­sze­nia do udzia­łu w wy­da­rze­niu, ar­cy­bi­skup Gą­dec­ki ape­lu­je do spo­łecz­no­ści o wspar­cie dla mar­szu, pod­kre­śla­jąc, że war­to­ści te wy­ma­ga­ją pu­blicz­nej obro­ny i so­li­dar­no­ści, a w ob­li­czu za­gro­żeń nie moż­na po­zo­stać biernym.

Or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Św. Be­ne­dyk­ta przy współ­pra­cy z obroń­ca­mi ży­cia i przy ho­no­ro­wym pa­tro­na­cie Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, marsz pla­nu­je się na kil­ka dni po wpro­wa­dze­niu do Sej­mu pro­jek­tów ustaw abor­cyj­nych z re­ko­men­da­cji rzą­dzą­cej koalicji.

Wspar­cie dla ini­cja­ty­wy wy­ra­ża­ją rów­nież me­tro­po­li­ta war­szaw­ski kar­dy­nał Ka­zi­mierz Nycz oraz bi­skup die­ce­zji war­szaw­sko-pra­skiej, bp Ro­mu­ald Ka­miń­ski. Kar­dy­nał Nycz za­uwa­żył, że marsz, za­pla­no­wa­ny na Na­ro­do­we Świę­to Chrztu Pol­ski, bę­dzie tak­że oka­zją do pu­blicz­ne­go wy­ra­zu mi­ło­ści do oj­czy­zny oraz przy­po­mnie­nia o war­to­ściach chrze­ści­jań­skich ko­rze­ni dla kraju.

 

Tekst ape­lu ks. abp. Sta­ni­sła­wa Gądeckiego

 

Przy­łą­cza­jąc się do ape­lu prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski chciał­bym za­pro­sić wszyst­kich na Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia, któ­ry od­bę­dzie się 14 kwiet­nia w War­sza­wie. Ten Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia bę­dzie ja­snym zna­kiem sprze­ci­wu wo­bec ata­ków wy­mie­rzo­nych w dzie­ci, mał­żeń­stwo, ro­dzi­nę czy wol­ność sło­wa. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że są to spra­wy, któ­re za­słu­gu­ją na pu­blicz­ną  obro­nę i wspar­cie. Nie mo­że­my stać z bo­ku  z za­ło­żo­ny­mi rę­ka­mi, gdy kwe­stio­no­wa­ne są na­sze pod­sta­wo­we pra­wa i war­to­ści. Tak więc za­pra­szam jesz­cze raz wszyst­kich na Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia w dniu 14 kwietnia.

Ja­ko part­ne­rzy te­go wy­da­rze­nia, rów­nież za­pra­sza­my wszyst­kich do wzię­cia w nim udzia­łu. Ra­zem mo­że­my uczy­nić ten Marsz Ży­cia jesz­cze bar­dziej efek­tyw­nym i zna­czą­cym. Do­łącz­cie do nas, by­śmy mo­gli ra­zem sta­nąć ja­ko obroń­cy ży­cia i war­to­ści, któ­re są fun­da­men­tem na­szej egzystencji.

 

JB

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj