Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Apel Komitetu „STOP zakazowi pracy” do Posłów

Wózek inwalidzki. Fot.: pixabay.com

Ape­lu­je­my do Po­sła­nek i Po­słów o ob­ni­że­nie ska­li okre­śla­ją­cej po­trze­bę wspar­cia do 50 pkt. Bez te­go wie­le osób nie­zdol­nych do pra­cy po­zo­sta­nie bez środ­ków do ży­cia czy na le­cze­nie.  Przy­po­mi­na­my, że ska­la w usta­wie o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym by­ła wzo­ro­wa­na na hisz­pań­skiej ska­li BVD, ale w Hisz­pa­nii wspar­cie roz­po­czy­na się już od 25 punk­tów. Pol­skie roz­wią­za­nia do­ce­lo­wo też po­win­ny dą­żyć do te­go poziomu.

 

Sza­now­ni Państwo!

Zwra­cam się do Pa­ni w związ­ku z Usta­wą o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym.

Jej uchwa­le­nie jest pierw­szym od 30 lat sys­te­mo­wym roz­wią­za­niem, zna­czą­co po­pra­wia­ją­cym sy­tu­ację ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Usta­wa speł­nia po­stu­la­ty sta­wia­ne przez Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy”, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka oraz bar­dzo sze­ro­kie śro­do­wi­sko, dzia­ła­ją­ce na rzecz dzie­ci do­tknię­tych niepełnosprawnościami.

Za­pro­po­no­wa­ny przez Se­nat kształt usta­wy wpro­wa­dza za­pis do­ty­czą­cy do­ro­słych osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­re bę­dą otrzy­my­wa­ły świad­cze­nie wspie­ra­ją­ce w no­wym sys­te­mie. Mó­wi on, że świad­cze­nie bę­dzie przy­zna­wa­ne oso­bom, któ­re uzy­ska­ją mi­ni­mum 50 pkt. w ska­li okre­śla­ją­cej po­trze­bę wspar­cia.

Ape­lu­je­my o przy­ję­cie tej po­praw­ki i ob­ni­że­nie ska­li do 50 pkt. Bez te­go wie­le osób nie­zdol­nych do pra­cy po­zo­sta­nie bez środ­ków do ży­cia czy na le­cze­nie. Przy­po­mi­na­my, że ska­la w usta­wie o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym by­ła wzo­ro­wa­na na hisz­pań­skiej ska­li BVD, ale w Hisz­pa­nii wspar­cie roz­po­czy­na się już od 25 punk­tów. Pol­skie roz­wią­za­nia do­ce­lo­wo też po­win­ny dą­żyć do te­go poziomu.

Wy­ra­żam na­dzie­ję, że roz­sze­rze­nie ska­li opie­ki nad oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi bę­dzie re­al­ną i kon­struk­tyw­ną po­mo­cą oraz kon­ty­nu­acją po­dej­ścia prze­ciw­ko eu­ge­nicz­ne­mu wy­klu­cza­niu lu­dzi cho­rych. To szan­sa na ko­lej­ne spra­wie­dli­we roz­wią­za­nia, po orze­cze­niu Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 2020 ro­ku.

 

Woj­ciech Zięba
Peł­no­moc­nik Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pracy

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj