fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Apel hospicjum dla dzieci o radykalne zwiększenie opieki państwa nad dziećmi z niepełnosprawnościami

Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera wysto­sowało apel, w którym zwraca się do pre­miera Mateusza Mora­wiec­kiego: „O rady­kalne zwięk­szenie opieki państwa nad dziećmi z niepełnosprawnościami”.

Postuluje zwięk­szenie zasiłku pie­lę­gna­cyjnego do kwoty co naj­mniej 2 tys. zł mie­sięcznie na każde nie­peł­no­sprawne dziecko, odblo­ko­wanie moż­li­wości legalnej pracy rodzicom chorych dzieci, którzy pobierają świad­czenie pie­lę­gna­cyjne i roz­sze­rzenie opieki państwa w ramach pro­gramu “Za życiem”.

W związku z wyrokiem Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 22 paź­dziernika br. otwiera się kolejna moż­liwość sze­ro­kiego nagło­śnienia dra­ma­tycznej sytuacji rodzin wycho­wu­jących dzieci dotknięte nie­peł­no­spraw­no­ściami i pod­jęcia zde­cy­do­wanych działań na rzecz jej poprawy.

Od lat wspieramy rodziny wycho­wujące dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ściami i dlatego posta­no­wi­liśmy włączyć się w ini­cjatywę Kra­kow­skiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. Ser­decznie zapra­szamy inne orga­ni­zacje poza­rządowe, mające wśród celów sta­tu­towych pomoc nie­peł­no­sprawnym, do pod­pi­sania się pod apelem do Pre­miera Mateusza Mora­wiec­kiego o rady­kalne zwięk­szenie opieki państwa nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

W tej chwili pod­pi­sanych jest pod tą petycją już ponad pięć­dziesiąt różnych orga­ni­zacji. Gorąco prosimy o włą­czenie się w tą akcję. Termin zbie­rania pod­pisów mija 8 grudnia br.

Pod apelem można pod­pisać się na stronie: petycja.hospicjumtischnera.org lub odpo­wia­dając e‑mailem zwrotnym na adres: petycja@pro-life.pl

 

Orga­ni­zacje NGO na rzecz dzieci z niepełnosprawnością

Sza­nowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Sza­nowny Panie Premierze,

Kon­sty­tucja Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej zapewnia każdemu czło­wiekowi prawną ochronę życia. Stanowi, że “Każdy ma prawo do ochrony zdrowia” (art. 68 pkt 1). Zawarte jest w niej również wska­zanie, że “Władze publiczne są obo­wiązane do zapew­nienia szcze­gólnej opieki zdro­wotnej dzieciom, kobietom cię­żarnym, osobom nie­peł­no­sprawnym i osobom w pode­szłym wieku” (art. 68 pkt 3). Nakłada ono na władze publiczne obo­wiązek zapew­nienia szcze­gólnej opieki zdro­wotnej ok. 245 tys. dzieciom prze­wlekle chorym i/lub z różnego rodzaju nie­peł­no­spraw­no­ściami. Trud wycho­wania i opieki nad tymi dziećmi podejmują kon­kretni rodzice. Jako orga­ni­zacje zrze­szające osoby chore, z nie­peł­no­spraw­no­ściami oraz jed­nostki zaj­mujące się opieką per­ina­talną nad dziećmi z wadami letalnymi, ich rodzicami i rodzeń­stwem ocze­kujemy od władz publicznych wypeł­nienia tego obo­wiązku poprzez kon­kretne działania.

Aktu­alnie zasiłek pie­lę­gna­cyjny na chore dziecko wynosi 215,84 zł mie­sięcznie. To kwota zupełnie nie­przy­stająca do rze­czy­wi­stych wydatków jakie ponoszą ich rodzice. Przy­kładowo godzina reha­bi­li­tacji kosztuje ok. 100 z! a wizyta u spe­cja­listy jeszcze więcej. Rodziny wycho­wujące dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ściami i różnymi cho­robami często muszą kupować spe­cja­li­styczne żywienie, protezy gastro­sto­mijne, rurki tra­che­osto­mijne czy środki opa­trunkowe i higie­niczne. Ceny sprzętu do reha­bi­li­tacji roz­po­czynają się od kilku tysięcy złotych, a co więcej – sprzęt ten stale trzeba wymieniać na nowy, dosto­sowany do rosnącego dziecka. Z tego powodu tysiące pol­skich rodzin stoją co miesiąc przed dyle­matami: kupić ortezę dla chorego syna, zain­we­stować w spe­cja­li­styczny fotelik samo­chodowy dla niego, czy kupić dzieciom buty i kurtkę na zimę?

Ape­lujemy do Pana o rady­kalne zwięk­szenie opieki państwa nad dziećmi z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Konieczny jest program pomocowy o war­tości minimum 10 mld zł rocznie, który będzie zakładał:

1. Zwięk­szenie zasiłku pie­lę­gna­cyjnego do kwoty co naj­mniej 2 tys. zł mie­sięcznie na każde nie­peł­no­sprawne dziecko,

2. a/ odblo­ko­wanie pobie­ra­jącym świad­czenie pie­lę­gna­cyjne opie­kunom chorych dzieci moż­li­wości legalnej pracy w oparciu o umowy cywil­no­prawne lub na etacie w nie­pełnym wymiarze godzin,

b/ opła­canie składek ZUS przez państwo od tych świadczeń oraz znie­sienie limitu docho­dowego na rodzinę przy tej pomocy. Wielu rodziców chorych dzieci jest spe­cja­li­stami wysokiej klasy. Pod­jęcie przez nich dorywczej pracy byłoby dużą war­tością dla całego spo­łe­czeństwa, a także pozwo­liłoby im dorobić do domowych budżetów,

3/ Roz­sze­rzenie Ustawy “Za życiem”, w której swoje wła­ściwe miejsce znajdą funk­cjo­nujące w naszej Ojczyźnie insty­tucje, a w szcze­gól­ności hospicja per­ina­talne, których dzia­łalność wymaga realnego wsparcia finan­sowego m. in. poprzez rady­kalną zmianę ich umów z NFZ. Przy­po­minamy, że powyższe zmiany mają ogromne poparcie spo­łeczne i są ocze­kiwane przez Polaków.

Z badań CBOS ze stycznia i lutego br. wynika, że 92,1 proc. Polaków popiera zwięk­szenie pomocy finan­sowej dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami z budżetu państwa.

Mamy głęboką nadzieję na bez­zwłoczne pod­jęcie przez rząd pod Pana kie­row­nictwem prac nad zwięk­szeniem pomocy dla osób chorych i/lub z nie­peł­no­spraw­no­ściami, których skutkiem będzie zapew­nienie postu­lo­wanej przez nas nie­zbędnej pomocy.

Z wyrazami szacunku

Adam M. Cieśla
Prezes Zarządu Fundacji
Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj