Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Aborcja nie uleczy problemów

Nasz Dziennik 05-09-2023

Abor­cja wią­że się z bar­dzo po­waż­nym ry­zy­kiem syn­dro­mu po­abor­cyj­ne­go. Ko­bie­ta w cią­ży, któ­ra ma de­pre­sję, kie­dy za­bi­je swo­je dziec­ko, to jej pro­ble­my zo­sta­ną jesz­cze spo­tę­go­wa­ne, a nie ule­czo­ne – mó­wi Woj­ciech Zię­ba, pre­zes na­sze­go Stowarzyszenia.

Abor­cja wią­że się z bar­dzo po­waż­nym ry­zy­kiem syn­dro­mu po­abor­cyj­ne­go. Jest on po­rów­ny­wa­ny do ze­spo­łu stre­su po­ura­zo­we­go do­świad­cza­ne­go przez żoł­nie­rzy uczest­ni­czą­cych w woj­nach. Ko­bie­ta w cią­ży, któ­ra ma de­pre­sję, kie­dy za­bi­je swo­je dziec­ko, to jej pro­ble­my zo­sta­ną jesz­cze spo­tę­go­wa­ne, a nie ule­czo­ne – mó­wi Woj­ciech Zię­ba, pre­zes na­sze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. W ten spo­sób ko­men­tu­je nie­daw­ne sta­no­wi­sko Ze­spo­łu Eks­per­tów Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Bio­etycz­nych w spra­wie tzw. prze­słan­ki psy­chicz­nej do abor­cji.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj