Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Aborcja farmakologiczna. Fakty i mity

Skuteczność pigułki antykoncepcyjne. Fot.: Wikimedia Commons

Śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne chęt­nie wy­ko­rzy­sta­ły ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z Co­vid-19 do pro­mo­wa­nia jej ja­ko ła­twej, sku­tecz­nej, ta­niej, le­gal­nej na ca­łym świe­cie (oczy­wi­ście, oprócz Pol­ski) i bez­piecz­nej do prze­pro­wa­dze­nia w do­mu. Czy da­li­śmy się na to na­brać? Za­pra­sza­my na ko­lej­ny we­bi­nar EduLife.

9 li­sto­pa­da 2022 r., w dru­gą śro­dę mie­sią­ca, o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Te­ma­tem spo­tka­nia bę­dzie abor­cja farmakologiczna.

RU-486 brzmi jak na­zwa bro­ni czy my­śliw­ca woj­sko­we­go. Bar­dziej nam w Pol­sce zna­na el­la­One mo­gła­by być mar­ką ko­bie­ce­go ko­sme­ty­ku czy re­wi­ta­li­zu­ją­ce­go olej­ku. Jed­na i dru­ga to tzw. pi­guł­ki. Nie­rzad­ko okre­śla­ne są ja­ko lek an­ty­kon­cep­cyj­ny, choć ni­cze­go nie le­czą (chy­ba że po­czę­te dziec­ko uzna­my za… cho­ro­bę), a ich dzia­ła­nie po­le­ga nie tyl­ko na tym, by za­po­bie­gać po­czę­ciu. Pre­pa­ra­ty te przede wszyst­kim dzia­ła­ją po­ron­nie, czy­li nisz­cząc po­czę­te już życie.

We­bi­nar pt. „Abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na. Fak­ty i mi­ty” bę­dzie miał for­mę me­ry­to­rycz­ne­go wy­kła­du, a po­pro­wa­dzi go Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Go­ściem spe­cjal­nym bę­dzie dr Mał­go­rza­ta Pru­sak, far­ma­ceut­ka, teolog.

W prak­ty­ce, nie­ste­ty, far­ma­ko­lo­gia po­ron­na to nie tyl­ko tzw. pi­guł­ka „dzień po”, któ­rą tak chęt­nie i bez­tro­sko po­le­ca się na­wet na­sto­lat­kom – na „wszel­ki wypadek”.

– Or­ga­ni­za­cje abor­cyj­ne nie­le­gal­nie ofe­ru­ją do­stęp do sub­stan­cji, któ­re prze­ry­wa­ją roz­wój nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka rów­nież w póź­niej­szym okre­sie – zwra­ca uwa­gę Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak. – Zda­rza się, że ko­bie­ty się­ga­ją po nią na­wet pod ko­niec pią­te­go mie­sią­ca cią­ży, nie zda­jąc so­bie spra­wy z re­al­nych kon­se­kwen­cji – fi­zycz­nych i psy­chicz­nych, ja­ki­mi są na­ro­dzi­ny mar­twe­go dziec­ka i groź­ba po­wi­kłań wy­ni­ka­ją­cych z tej śmier­ci dla mat­ki – do­da­je or­ga­ni­za­tor­ka spotkania.

– Bez wzglę­du na te dra­ma­tycz­ne skut­ki abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się wy­pie­ra in­ne for­my abor­cji – za­uwa­ża pro­wa­dzą­ca wy­kład Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak. – Śro­do­wi­ska pro­abor­cyj­ne chęt­nie wy­ko­rzy­sta­ły ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z Co­vid-19 do pro­mo­wa­nia jej ja­ko ła­twej, sku­tecz­nej, ta­niej, le­gal­nej na ca­łym świe­cie (oczy­wi­ście, oprócz Pol­ski) i bez­piecz­nej do prze­pro­wa­dze­nia w do­mu. Czy da­li­śmy się na to na­brać? Być mo­że tak. Abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na to je­den z naj­bar­dziej zma­ni­pu­lo­wa­nych te­ma­tów – alar­mu­je Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak. Pod­czas spo­tka­nia omó­wi, na czym tak na­praw­dę po­le­ga; czym jest za­rów­no z per­spek­ty­wy dziec­ka, jak i z per­spek­ty­wy mat­ki. W opar­ciu o da­ne na­uko­we przed­sta­wi ry­zy­ko z nią zwią­za­ne (po­wi­kła­nia bez­po­śred­nie oraz od­le­głe w cza­sie). –Zaj­rzy­my też na stro­ny za­gra­nicz­nych kli­nik abor­cyj­nych i po­słu­cha­my le­ka­rzy prze­pro­wa­dza­ją­cych abor­cje – czy na­praw­dę po­le­ca­ją ją ko­bie­tom? Za­pra­sza­my po por­cję rze­tel­nej, udo­ku­men­to­wa­nej ba­da­nia­mi wie­dzy – zapowiada.

Uczest­ni­cy we­bi­na­ru pt. „Abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na. Fak­ty i mi­ty” wy­słu­cha­ją oko­ło go­dzin­ne­go wy­kła­du, po któ­rym na­stą­pi se­sja py­tań i od­po­wie­dzi. Weź­mie w niej udział eks­pert – dr Mał­go­rza­ta Pru­sak, Prze­wod­ni­czą­ca Sto­wa­rzy­sze­nia Far­ma­ceu­tów Ka­to­lic­kich Pol­ski, au­tor­ka mo­no­gra­fii „Sprze­ciw su­mie­nia far­ma­ceu­tów. Aspek­ty etycz­ne, teo­lo­gicz­ne i praw­ne”. Słu­cha­cze otrzy­ma­ją wie­dzę opar­tą na licz­nych ba­da­niach na­uko­wych z ca­łe­go świa­ta, po­da­ną w przy­stęp­nej for­mie. Wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni uczest­ni­cy, nie tyl­ko na­uczy­cie­le, otrzy­ma­ją bez­płat­ne za­świad­cze­nia o udzia­le w spotkaniu.

We­bi­nar o abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej jest dru­gim z te­go­rocz­ne­go cy­klu We­bi­na­ry Edu­Li­fe, któ­ry od­by­wa się od paź­dzier­ni­ka bie­żą­ce­go ro­ku do czerw­ca 2023 r. w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca. Wy­da­rze­nie to jest kon­ty­nu­acją po­pu­lar­nych „Spo­tkań o ży­ciu” or­ga­ni­zo­wa­nych w ze­szłych la­tach przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Wy­kła­dy i roz­mo­wy z za­pro­szo­ny­mi go­ść­mi są ce­nio­ną przez licz­nych od­bior­ców oka­zją do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­trud­niej­sze py­ta­nia o pra­wo do ży­cia, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, wol­ność, ce­le dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej itp.

Pa­tro­nat me­dial­ny nad cy­klem wy­da­rze­nia ob­ję­li: Stacja7, Ra­dio Pro­fe­to, Profeto.pl oraz Te­le­wi­zja EWTN.

Za­pra­sza­my na We­bi­nar Edu­Li­fe już 9 li­sto­pa­da 2022 r. o godz. 19.00.

 

kw/PSOŻC

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj