Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

27 października, 2023

Kanada: eutanazja w 2022 roku – rekordowa liczba

Ka­na­da od wie­lu lat utrzy­mu­je je­den z naj­bar­dziej li­be­ral­nych i kon­tro­wer­syj­nych sys­te­mów eu­ta­na­zji na świe­cie. Wraz z upły­wem cza­su, licz­ba osób pod­da­wa­nych eu­ta­na­zji nie­ustan­nie ro­śnie, sta­wia­jąc py­ta­nia do­ty­czą­ce gra­nic i ety­ki te­go kon­tro­wer­syj­ne­go procederu.

Przeczytaj więcej »

Myśląc o śp. Wandzie Półtawskiej

O śmier­ci waż­ne­go czło­wie­ka za­wsze po­wie­my, że przy­szła nie w po­rę, choć ktoś mógł­by po­wie­dzieć, że ta­ka jest na­tu­ral­na ko­lej rze­czy – prze­cież za ty­dzień dr Wan­da Pół­taw­ska skoń­czy­ła­by 102 lata…

Przeczytaj więcej »