Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych w krakowskich szpitalach

Pogrzeb dzieci nienarodzonych

W naj­bliż­szy wto­rek, 14 mar­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie (ul. Wie­lo­gór­ska 16) od­bę­dzie się uro­czy­stość po­grze­bo­wa dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w kra­kow­skich szpi­ta­lach. Li­tur­gię po­grze­bu roz­pocz­nie Msza świę­ta spra­wo­wa­na o godz. 9.00 w ka­pli­cy cmen­tar­nej przez ks. dr. Ja­nu­sza Ko­ściel­nia­ka, dusz­pa­ste­rza ro­dzin dzie­ci utra­co­nych ar­chi­die­ce­zji kra­kow­skiej, po któ­rej na­stą­pią ob­rzę­dy ostat­nie­go po­że­gna­nia zmar­łych dzie­ci i zło­że­nia trum­ny do grobu.

Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem po­chów­ku jest Miej­ski Ośro­dek Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Kra­ko­wie. Zgod­nie z re­gu­la­cja­mi praw­ny­mi obo­wią­zek po­chów­ku spo­czy­wa na gmi­nie, je­że­li pod­mio­ty upraw­nio­ne do urzą­dze­nia po­grze­bu (w tym zwłasz­cza ro­dzi­na zmar­łe­go) od­stą­pią od je­go or­ga­ni­za­cji i zre­zy­gnu­ją z przy­słu­gu­ją­cych im praw w tym zakresie.

W ra­mach uro­czy­sto­ści po­grze­bo­wych bę­dzie spra­wo­wa­na li­tur­gia po­grze­bu dziec­ka nie­ochrz­czo­ne­go usta­no­wio­na w Ko­ście­le ka­to­lic­kim po So­bo­rze Wa­ty­kań­skim II. Mszę ża­łob­ną na oko­licz­ność po­grze­bu dziec­ka zmar­łe­go bez chrztu wpro­wa­dził Kon­sty­tu­cją apo­stol­ską Mis­sa­le Ro­ma­num w 1969 r. pa­pież Pa­weł VI. Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin we współ­pra­cy z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­go­to­wał Kom­pen­dium pa­sto­ral­ne o ro­dzin­nym po­grze­bie dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go i to­wa­rzy­sze­niu w ża­ło­bie osie­ro­co­nej ro­dzi­nie ja­ko po­moc pa­sto­ral­na dla dusz­pa­ste­rzy i ro­dzin w przy­go­to­wa­niu li­tur­gii pogrzebowej.

Za­pra­sza­my do udzia­łu ro­dzi­ny, człon­ków ru­chów i wspól­not dusz­pa­ster­skich Krakowa.

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj