Tylko życie ma przyszłość!

8 lipca, 2022

Nasze inicjatywy

Prawo chroni rodziców i dzieci

Uwa­gi do­ty­czą­ce abor­cji eu­ge­nicz­nej na kan­wie wy­wia­du ks. prof. An­drze­ja Szost­ka dla Kwar­tal­ni­ka „Więź”.

Wiadomości

Areszt dla smartfona

Po­nad po­ło­wa dzie­ci w wie­ku szkol­nym zda­je so­bie spra­wę z te­go, że po­win­na mniej cza­su spę­dzać ze smart­fo­nem, ale po­zo­sta­ją wo­bec tej świa­do­mo­ści bez­sil­ne. In­tu­icyj­nie czu­ją, że wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość po­chła­nia je wbrew te­mu, cze­go sa­me by so­bie życzyły.