Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

9 maja, 2022

Marsz dla Życia ulicami Szczecina

Dźwięk dzwo­nu „Głos Nie­na­ro­dzo­nych” roz­po­czął 18. Szcze­ciń­ski Marsz dla Ży­cia. Naj­więk­sza ma­ni­fe­sta­cja w obro­nie ży­cia – od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci – po dwóch la­tach prze­szła znów uli­ca­mi mia­sta. Ty­sią­ce lu­dzi de­mon­stro­wa­ło swo­je po­par­cie dla nienarodzonych.

Przeczytaj więcej »

Genetyka – dla życia czy tylko dla nauki?

No­wo­cze­sne od­kry­cia w dzie­dzi­nie ge­ne­ty­ki są ni­czym ko­lej­ne mi­sje NASA w Ko­smo­sie. „Ten ma­ły krok dla czło­wie­ka, to wiel­ki skok dla ludz­ko­ści” – po­wie­dział Ne­il Arm­strong, gdy sta­wiał sto­pę na Księżycu.

Przeczytaj więcej »