Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Gubernator Oklahomy zatwierdził zakaz aborcji

Gu­ber­na­tor sta­nu Okla­ho­ma pod­pi­sał za­kaz tzw. abor­cji po szó­stym ty­go­dniu cią­ży. Co­raz wię­cej ame­ry­kań­skich sta­nów od­cho­dzi od skraj­nie li­be­ral­ne­go prawa.

Prze­ciek z Są­du Naj­wyż­sze­go, in­for­mu­ją­cy de­cy­zję o od­rzu­ce­niu abor­cyj­ne­go pre­ce­den­su Roe prze­ciw­ko Wa­de, wy­wo­łał wiel­kie po­ru­sze­nie opi­nii pu­blicz­nej w USA. De­cy­zja o od­rzu­ce­niu abor­cyj­ne­go pre­ce­den­su Roe prze­ciw­ko Wa­de zo­sta­ła już pod­ję­ta prze­wa­ża­ją­cą więk­szo­ścią gło­sów 5–3 przy jed­nym gło­sie wstrzy­mu­ją­cym. Prze­ciek zo­stał po­da­ny 2 ma­ja br. przez agen­cję in­for­ma­cyj­ną Po­li­ti­co. Po­wo­ła­li się na ano­ni­mo­we­go in­for­ma­to­ra z Są­du Naj­wyż­sze­go, któ­ry ujaw­nił pierw­szy ro­bo­czy pro­jekt opi­nii. Wy­ciek jest nie­spo­ty­ka­ny, gdyż pro­ce­sy Są­du Naj­wyż­sze­go są taj­ne i do­tych­czas nie zda­rzy­ło się ujaw­nie­nie ta­kich informacji.

Ta­kie orze­cze­nie spo­wo­du­je, że nie bę­dzie już moż­na od­wo­ły­wać się do kon­sty­tu­cyj­ne­go pra­wa ko­bie­ty do abor­cji, a de­cy­zja w tej spra­wie zo­sta­nie prze­ka­za­na do ju­rys­dyk­cji po­szcze­gól­nych sta­nów. Z opu­bli­ko­wa­nych prze­cie­ków wy­ni­ka, że Sąd Naj­wyż­szy opo­wia­da się za przy­zna­niem słusz­no­ści sta­no­wi Mis­si­si­pi, któ­ry zwró­cił się do są­du o utrzy­ma­nie za­ka­zu abor­cji po 15 tyg. cią­ży. Praw­do­po­dob­nie tym spo­so­bem Sąd Naj­wyż­szy USA uchy­li pre­ce­den­so­we orze­cze­nia Roe prze­ciw­ko Wa­de z 1973 ro­ku, któ­re za­le­ga­li­zo­wa­ło abor­cję w ca­łym kraju.

W opu­bli­ko­wa­nym do­ku­men­cie sę­dzia Sa­mu­el A. Ali­to na­pi­sał: „Uwa­ża­my, że orze­cze­nia w spra­wach Roe i Ca­sey mu­szą zo­stać uchy­lo­ne. Nad­szedł czas, aby wziąć pod uwa­gę Kon­sty­tu­cję USA i zwró­cić kwe­stię abor­cji do de­cy­zji wy­bra­nych przed­sta­wi­cie­li ludu.”

Ro­bo­czy do­ku­ment na któ­ry po­wo­łu­je się Po­li­ti­co wska­zu­je, że czte­rech sę­dziów: Cla­ren­ce Tho­mas, Ne­il Gor­such, Brett Ka­va­naugh i Amy Co­ney Bar­rett – do­łą­czy­ło do sę­dzie­go Ali­to, two­rząc więk­szość, Trzech sę­dziów: – Ste­phen Brey­er, So­nia So­to­may­or i Ele­na Ka­gan —ma­ją przy­jąć sta­no­wi­sko od­ręb­ne. Pre­zes Są­du Naj­wyż­sze­go, John Ro­berts, jesz­cze nie zde­cy­do­wał nad gło­so­wa­niem. Opu­bli­ko­wa­na ro­bo­cza opi­nia nie jest wią­żą­ca, po­nie­waż sę­dzio­wie ma­ją pra­wo zmie­nić jesz­cze zda­nie, do­pó­ki wy­rok nie zo­sta­nie opublikowany.

W ca­łą spra­wę wmie­szał się pre­zy­dent USA Joe Bi­den, któ­ry za­su­ge­ro­wał, że Sąd Naj­wyż­szy nie po­wi­nien zno­sić obo­wią­zu­ją­ce­go od pra­wie 50 lat pra­wa do abor­cji: „Uwa­żam, że pra­wo ko­bie­ty do wy­bo­ru jest fun­da­men­tal­ne, Roe jest pra­wem te­go kra­ju od pra­wie 50 lat, a pod­sta­wo­wa spra­wie­dli­wość i sta­bil­ność na­sze­go pra­wa wy­ma­ga, by nie od­wra­cać tej decyzji.”

Pre­zy­dent Joe Bi­den za­zna­czył rów­nież, że je­go ad­mi­ni­stra­cja jest przy­go­to­wa­na na każ­dą de­cy­zję, bo już wcze­śniej po­le­cił przy­go­to­wać opcje w spra­wie „od­po­wie­dzi ad­mi­ni­stra­cji na trwa­ją­ce ata­ki na abor­cję i pra­wa reprodukcyjne.”

Co­raz wię­cej ame­ry­kań­skich sta­nów od­cho­dzi od skraj­nie li­be­ral­ne­go pra­wa, umoż­li­wia­ją­ce­go za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Gu­ber­na­tor sta­nu Okla­ho­ma pod­pi­sał za­kaz tzw. abor­cji po szó­stym ty­go­dniu ciąży:

„Chce­my, aby by­ło ja­sne, że w Okla­ho­mie chce­my wy­bie­rać ży­cie. Nie chce­my do­pu­ścić do tzw. abor­cji w sta­nie Okla­ho­ma” – pod­kre­ślił Ke­vin Stitt, gu­ber­na­tor Oklahomy.

Od­cho­dze­nie ame­ry­kań­skich sta­nów od skraj­nie li­be­ral­ne­go pra­wa, do­pusz­cza­ją­ce­go za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci jest bar­dzo waż­ną zmia­ną w pra­wie. Son­da­że kon­se­kwent­nie po­ka­zu­ją, że Ame­ry­ka­nie chcą sil­niej­szej ochro­ny praw­nej dla nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Miej­my na­dzie­ję, że prze­ciek i ma­ni­fe­sta­cje śro­do­wisk li­be­ral­no-le­wi­co­wych nie za­stra­szą sę­dziów i nie skło­nią ich do zmia­ny po­ten­cjal­ne­go gło­so­wa­nia za oba­le­niem Roe prze­ciw­ko Wa­de. Ży­cie jest ży­ciem od po­czę­cia i na­le­ży mu się rów­na ochro­na na mo­cy konstytucji.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj