Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

18 marca, 2022

Kluby Pro-Life

Po­wsta­ją wspól­no­ty mi­ło­śni­ków ży­cia. Nie­for­mal­ne gru­py bę­dą zrze­szać oso­by, dla któ­rych waż­ne są ide­ały pro-life.

Przeczytaj więcej »

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Ze­spół Do­wna. Jak czę­sto po­ru­sza­my ten te­mat w kon­tek­ście abor­cji, nie­spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, wad ge­ne­tycz­nych, spe­cja­li­stycz­nych diet… Zo­bacz­my te nie­zwy­kłe oso­by wresz­cie w in­nym świetle.

Przeczytaj więcej »

Warszawa: Patryk w Oknie Życia

W Oknie Ży­cia przy ul. Ho­żej w War­sza­wie sio­stry fran­cisz­kan­ki Ro­dzi­ny Ma­ryi zna­la­zły kil­ku­mie­sięcz­ne nie­mow­lę. Po­zo­sta­wio­no przy nim kar­tecz­kę z da­tą ostat­nie­go szcze­pie­nia w li­sto­pa­dzie 2021 roku.

Przeczytaj więcej »