Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Kluby Pro-Life

Po­wsta­ją wspól­no­ty mi­ło­śni­ków ży­cia. Nie­for­mal­ne gru­py bę­dą zrze­szać oso­by, dla któ­rych waż­ne są ide­ały pro-li­fe. Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce od­by­ło się on­li­ne 23 mar­ca 2022 r.

Ży­cia ludz­kie­go trze­ba bro­nić mą­drze, a do te­go trze­ba się przy­go­to­wać. Po­słu­żą te­mu Klu­by Pro-Li­fe. Bę­dą prze­strze­nią do for­ma­cji du­cho­wej, emo­cjo­nal­nej, in­te­lek­tu­al­nej i spo­łecz­nej oraz miej­scem kształ­to­wa­nia su­mie­nia, słu­cha­nia gło­su Ko­ścio­ła i roz­wi­ja­nia wraż­li­wo­ści na każ­de­go czło­wie­ka. Wresz­cie to pro­po­zy­cja wspól­no­ty, któ­rej szcze­gól­nie te­raz, w trud­nym cza­sie, gdy woj­na jest tak bli­sko nas, bar­dzo nam po­trze­ba. Człon­ko­wie Klu­bów Pro-Li­fe bę­dą mie­li rów­nież oka­zję, by spo­koj­nie i rze­czo­wo roz­ma­wiać na te­ma­ty pro-li­fe, opie­ra­jąc się na na­uko­wych ar­gu­men­tach. Edu­ka­cja jest klu­czo­wa, że­by naj­pierw sa­me­mu nie być po­dat­nym na ma­ni­pu­la­cje, a po­tem uczyć in­nych, dzie­ląc się już zdo­by­tą wie­dzą. Na fun­da­men­cie for­ma­cji i wspól­no­ty oraz po zdo­by­ciu wie­dzy klu­by bę­dą mo­gły po­dej­mo­wać róż­ne dzia­ła­nia pro-life.

Wspól­no­ty mi­ło­śni­ków ży­cia są ini­cja­ty­wą o. Krzysz­to­fa Nie­wia­dom­skie­go OFM­Cap, opie­ku­na du­cho­we­go Klu­bów Pro-Li­fe, oraz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Przy klasz­to­rze ka­pu­cy­nów w Kra­ko­wie w cza­sie ro­ku dusz­pa­ster­skie­go prze­ży­wa­ne­go pod ha­słem „Otocz­my tro­ską ży­cie” (2008/2009) roz­po­czę­ła dzia­łal­ność Aka­de­mia Obroń­ców Ży­cia, któ­ra, choć już pod in­ną na­zwą, ist­nie­je nie­prze­rwa­nie do dzisiaj.

Or­ga­ni­za­to­rzy pro­po­nu­ją klu­bo­wi­czom czte­ry spo­tka­nia w mie­sią­cu. Na jed­nym z nich pro-li­fe­rzy bę­dą czy­tać en­cy­kli­kę Evan­ge­lium vi­tae, roz­wa­żać ją i dys­ku­to­wać o bie­żą­cych wy­da­rze­niach ze świa­ta pro-li­fe. Pra­ca bę­dzie się opie­rać o bez­płat­ne ma­te­ria­ły wy­da­ne przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i ksią­żecz­kę for­ma­cyj­ną opra­co­wa­ną wspól­nie z o. Krzysz­to­fem Nie­wia­dom­skim OFM­Cap. For­ma­cja klu­bo­wi­czów zo­sta­ła przy­go­to­wa­na na dwa la­ta. W in­nym ty­go­dniu przy­ja­cie­le ży­cia bę­dą mie­li czas na for­ma­cję np. wspól­ną mo­dli­twę lub udział we Mszy św. Co mie­siąc od­bę­dzie się rów­nież wspól­ny li­ve dla wszyst­kich Klu­bów Pro-Li­fe, sta­no­wią­cy oka­zję do wy­mie­nie­nia się spo­strze­że­nia­mi na te­mat punk­tów en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae, osa­dze­nia ich w od­po­wied­nim kon­tek­ście i omó­wie­nia naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń ze świa­ta pro-li­fe. Live’y po­pro­wa­dzi o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap ra­zem z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak, dy­rek­to­rem ds. edu­ka­cji, lub Mar­ci­nem No­wa­kiem, człon­kiem za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Czwar­tym pro­po­no­wa­nym spo­tka­niem jest uczest­ni­cze­nie on­li­ne w we­bi­na­rze z cy­klu „Spo­tka­nia o ży­ciu”, któ­ry w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.00 dla wszyst­kich chęt­nych, nie tyl­ko dla klu­bo­wi­czów, pro­wa­dzi stowarzyszenie.

Gdzie moż­na za­ło­żyć Klu­by Pro-Li­fe? Przy pa­ra­fiach, na uczel­niach czy w szko­łach. Za­chę­ca­my rów­nież, by już ist­nie­ją­ce wspól­no­ty dla mło­dzie­ży, do­ro­słych, mał­żon­ków i ro­dzin wzbo­ga­ci­ły swo­ją for­ma­cję o re­flek­sję pro-li­fe. Tym spo­so­bem z na­szej pro­po­zy­cji mo­że sko­rzy­stać Do­mo­wy Ko­ściół, Męż­czyź­ni św. Jó­ze­fa, Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży, Neo­ka­te­chu­me­nat i in­ni. Sło­wem – wszy­scy, któ­rym le­ży na ser­cu tro­ska o lu­dzie ży­cie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Za­pra­sza­my do do­łą­cze­nia wszyst­kich, któ­rzy chcą się przy­go­to­wać do mó­wie­nia i dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny ży­cia. Ży­cia bro­ni­my ja­ko lu­dzie, nie ja­ko oso­by wie­rzą­ce. Jed­nak je­śli ktoś jest oso­bą wie­rzą­cą, ma do­dat­ko­wy ar­gu­ment za tym, by bro­nić ży­cia, któ­re da­ne jest nam przez Bo­ga. Klu­by Pro-Li­fe ma­ją uła­twić sta­nię­cie po stro­nie prawdy.

Po­cząt­ko­wo bę­dzie ist­nieć je­den ogól­no­pol­ski Klub Pro-Li­fe on­li­ne, ale wraz ze wzro­stem licz­by klu­bo­wi­czów or­ga­ni­za­to­rzy bę­dą za­chę­cać do two­rze­nia lo­kal­nych klubów.

Wię­cej in­for­ma­cji znaj­du­je się na stro­nie kluby.pro-life.pl

Bez­po­śred­ni link do spo­tka­nia wpro­wa­dza­ją­ce­go: https://bit.ly/3u4Bhyu

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj