Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

26 października, 2020

Podpisz apel o pomoc dla niepełnosprawnych

Kon­sty­tu­cja Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na­ka­zu­je praw­ną ochro­nę ży­cia. Cie­szy­my się, że 22 paź­dzier­ni­ka Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny utrzy­mał obo­wią­zu­ją­cą od 23 lat li­nię orzecz­ni­czą w tej spra­wie. Jed­nak praw­ny na­kaz po­sza­no­wa­nia ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia to zde­cy­do­wa­nie za mało.

Przeczytaj więcej »