Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

24 sierpnia, 2020

Śmiertelne oszustwo

Fał­szo­wa­li­śmy son­da­że i da­ne na te­mat pod­zie­mia abor­cyj­ne­go, kła­ma­li­śmy o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka i dzie­li­li­śmy ka­to­li­ków na „otwar­tych” i „hie­rar­chię”. Tak wy­gra­li­śmy abor­cję w USA – wy­znał kie­dyś na­wró­co­ny abor­ter. Te­raz ame­ry­kań­ski wzór ob­ser­wu­je­my na pol­skim podwórku.

Przeczytaj więcej »