fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Czechy odrzucają legalizację eutanazji

Już po raz trzeci czeski rząd odrzucił lega­li­zację euta­nazji. Utrzymano, że tzw. zabójstwo z litości jest kla­sy­fi­kowane jako mor­derstwo.

27 lipca została zablo­kowana kolejna par­la­men­tarna pro­po­zycja ustawy, zmie­rzająca do zale­ga­li­zo­wania euta­nazji. Czechy są jednym z naj­bar­dziej ate­istycznych krajów w Europie, mimo to po raz trzeci odrzucają lega­li­zację euta­nazji. Mini­sterstwo Zdrowia w swojej opinii zazna­czyło, że pro­po­nowana ustawa nie zawiera pod­sta­wowych infor­macji o tym, których usłu­go­dawców i jakich lekarzy spe­cja­listów miałaby dotyczyć. Nie określa również szcze­gółowo, wymagań odnośnie uzy­ski­wania zgody. MZ sprze­ciwiło się także pro­po­zycji pokry­wania kosztów pomocy medycznej przy samo­bój­stwie w ramach pań­stwowych ubez­pieczeń zdro­wotnych.

Sekretarz gene­ralny Kon­fe­rencji Biskupów Czech ks. Sla­nislav Přibyl powie­dział, że zgro­ma­dzenie to wyraża swój sprzeciw wobec pro­jektu ws. euta­nazji: „Sprze­ci­wiamy się wszelkim formom euta­nazji – to znaczy bez­po­śred­niemu, prze­my­ślanemu i celowemu zakoń­czeniu życia, a także wspo­ma­ganemu samo­bójstwu – to znaczy prze­my­ślanej, zapla­no­wanej i celowej pomocy w popeł­nieniu samo­bójstwa”. Zaznaczył przy tym, że takie dzia­łania zaprze­czają war­tości ludz­kiego życia, co jest złe z punktu widzenia moral­ności i wiary. Biskupi prze­konują także w oświad­czeniu, że państwo powinno roz­wijać opiekę palia­tywną.

Prze­ciwko lega­li­zacji euta­nazji wypo­wie­działo się także Mini­sterstwo Spraw Spo­łecznych. Zazna­czyli, że pro­po­nowany projekt nie zawiera wystar­cza­jących zabez­pieczeń przed błędem ludzkim lub naru­szeniem prawa. Ich zdaniem Czechy nie powinny naśla­dować krajów, w których euta­nazja jest legalna, ponieważ coraz czę­ściej udo­wadnia się przy­padki licznych nadużyć a nawet zabi­jania ludzi wbrew ich woli.

Spo­łe­czeństwo, które domaga się lega­li­zacji euta­nazji, czyni czło­wieka przed­miotem rachunku demo­gra­ficznego. Jest to nad­użycie sztuki medycznej do celów prze­ciwnych z jej prze­zna­czeniem. Euta­nazja jest nisz­czeniem etosu medycyny. Żąda się od lekarza czynu prze­ciwnego z jego powo­łaniem. Należy pod­kreślić, że celem medycyny nie jest śmierć, lecz zdrowie i opieka nad chorymi. Cywi­li­zowany świat powinien iść w kie­runku medycyny palia­tywnej i opieki hospi­cyjnej.

Mamy dziś wiele moż­li­wości tech­nicznych i medycznych, które potrafią w bardzo dużym stopniu uśmierzać ból.

 

JB
Źródło: jedenznas.pl, telewizjarepublika.pl

%d bloggers like this: