Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

4 sierpnia, 2020

Czy metody naturalne są dla każdego?

Me­to­dy Roz­po­zna­wa­nia Płod­no­ści moż­na sto­so­wać w roż­nych sy­tu­acjach: gdy ma­rzy się o dziec­ku, gdy pra­gnie się odło­żyć po­czę­cie, a tak­że wów­czas gdy wy­stę­pu­ją pro­ble­my z płodnością.

Przeczytaj więcej »

Holandia: eutanazja dla spełnionych

Ho­len­drzy chcą roz­sze­rzyć moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z eu­ta­na­zji. Pra­wo śmier­ci na ży­cze­nie mia­ło­by obo­wią­zy­wać wszyst­kich po­wy­żej 75 ro­ku ży­cia bez wzglę­du na stan zdrowia.

Przeczytaj więcej »