Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

1,4 mld dolarów na promowanie aborcji

World Economic Forum. Fot.: commons.wikimedia.org

Fun­da­cja Bil­la i Me­lin­dy Ga­te­sów prze­ka­że w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat 1,4 mi­liar­da do­la­rów, aby zwięk­szyć do­stęp do an­ty­kon­cep­cji i aborcji.

Fun­da­cja od lat wspie­ra prze­mysł abor­cyj­ny i prze­ka­zu­je mi­lio­ny do­la­rów do grup abor­cyj­nych m.in. do Plan­ned Pa­ren­tho­od, The Po­pu­la­tion Co­un­cil czy MSI Re­pro­duc­ti­ve Cho­ices. Te­raz ogło­si­li pla­ny wy­da­nia ko­lej­nych 1,4 mi­liar­da do­la­rów do 2026 ro­ku na pro­mo­wa­nie pla­no­wa­nia ro­dzi­ny na ca­łym świecie.

„Wie­my, że kie­dy ko­bie­ty kon­tro­lu­ją swo­je cia­ła i swo­ją przy­szłość, otwie­ra­ją cykl wzmoc­nie­nia, któ­ry roz­brzmie­wa dla przy­szłych po­ko­leń” – po­wie­dzia­ła Me­lin­da Ga­tes w po­ście na stro­nie in­ter­ne­to­wej fundacji.

1,4 mi­liar­da do­la­rów zo­sta­nie wy­da­ne na zwięk­sze­nie do­stę­pu do an­ty­kon­cep­cji i wspar­cie „sie­ci part­ne­rów pla­no­wa­nia ro­dzi­ny”, ta­kich jak UNFPA Sup­plies Part­ner­ship, Fa­mi­ly Plan­ning 2030, Glo­bal Fi­nan­cing Fa­ci­li­ty oraz no­wą ini­cja­ty­wę Sha­ping Equ­ita­ble Mar­ket Ac­cess ( SEMA ) w za­kre­sie zdro­wia reprodukcyjnego.

„Po­twier­dza­my rów­nież na­sze 20-let­nie za­an­ga­żo­wa­nie w pla­no­wa­nie ro­dzi­ny, wspie­ra­jąc na­szych part­ne­rów w opra­co­wy­wa­niu no­wych i ulep­szo­nych tech­no­lo­gii an­ty­kon­cep­cyj­nych oraz za­spo­ka­ja­niu po­trzeb ko­biet i dziew­cząt w za­kre­sie opie­ki wy­so­kiej ja­ko­ści” – napisała.

We­dług fun­da­cji ce­lem jest „wzmoc­nie­nie po­zy­cji eko­no­micz­nej ko­biet, wzmoc­nie­nie zdro­wia ko­biet i dziew­cząt oraz pla­no­wa­nie ro­dzi­ny, a tak­że przy­spie­sze­nie przy­wódz­twa kobiet”.

Cho­ciaż Fun­da­cja nie wspo­mnia­ła kon­kret­nie o abor­cji, to je­go pod­sta­wo­wym prze­sła­niem jest dzia­ła­nie na­sta­wio­ne prze­ciw­ko dzie­ciom. Fun­da­cja Ga­te­sa od daw­na prze­ka­zu­je mi­lio­ny do­la­rów na za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

Fun­da­cja Ga­te­sów prze­ka­za­ła co naj­mniej 81 mi­lio­nów do­la­rów na dzia­łal­ność Plan­ned Pa­ren­tho­od w prze­dzia­le cza­su od 2009 do 2018 ro­ku. Do­dat­ko­wo w 2012 ro­ku prze­ka­za­ła 46,1 mi­lio­na do­la­rów bry­tyj­skiej sie­ci abor­cyj­nej Ma­rie Sto­pes In­ter­na­tio­nal. Te dwie gru­py co ro­ku prze­pro­wa­dza­ją mi­lio­ny abor­cji na nie­na­ro­dzo­nych dzie­ciach na ca­łym świecie.

Do­cho­dze­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez Li­ve Ac­tion News wy­ka­za­ło, że Fun­da­cja Ga­te­sa prze­ka­za­ła rów­nież pra­wie 68 mi­lio­nów do­la­rów fir­mie DKT In­ter­na­tio­nal, któ­ra wy­sy­ła le­ki i urzą­dze­nia abor­cyj­ne na ca­ły świat. We­dług jej rocz­nych ra­por­tów, wy­sła­ła 3,5 mi­lio­na „ze­sta­wów” do abor­cji na ca­łym świe­cie w 2018 ro­ku i 4,2 mi­lio­na w 2019 roku.

Wspie­ra­nie abor­cyj­nych gi­gan­tów po­przez Fun­da­cję Bil­la i Me­lin­dy Ga­te­sów spo­wo­do­wa­ła w ze­szłym ro­ku uśmier­ce­nie po­nad 46 mi­lio­nów dzie­ci, w tym po­nad mi­lion w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Te dzie­ci by­ły wy­jąt­ko­wy­mi, ży­wy­mi isto­ta­mi ludz­ki­mi, któ­re za­słu­gi­wa­ły na pra­wo do życia.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj