Tylko życie ma przyszłość!

urlop macierzyński

Macierzyństwo i ojcostwo

Zasiłek macierzyński – kiedy i dla kogo?

Przy­słu­gu­je ko­bie­cie ubez­pie­czo­nej i za­stę­pu­je wy­na­gro­dze­nie pod­czas trwa­nia urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go i rodzicielskiego.

Macierzyństwo i ojcostwo

Tata na tacierzyńskim

Urlop ta­cie­rzyń­ski na­le­ży się ubez­pie­czo­ne­mu oj­cu dziec­ka i jest trak­to­wa­ny ja­ko część urlo­pu macierzyńskiego.