Tylko życie ma przyszłość!

szpital

Ciąża i poród

Doule, czyli matki dla matek

W ostat­nich la­tach co­raz wię­cej ko­biet de­cy­du­je się na obec­ność do­uli przy po­ro­dzie. Dla­cze­go war­to roz­wa­żyć ta­ki krok i co do­bre­go mo­że z nie­go wyniknąć?