Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Jubileusz XX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Z ra­do­ścią za­pra­sza­my na Świę­to Ży­cia, któ­re od­bę­dzie się w nie­dzie­lę 19 ma­ja br. W tym szcze­gól­nym dniu bę­dzie­my ob­cho­dzić ju­bi­le­usz 20-le­cia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka – kra­kow­skiej or­ga­ni­za­cji, któ­rej mi­sją jest tro­ska o ży­cie każ­de­go czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci oraz po­moc cha­ry­ta­tyw­na oso­bom naj­bar­dziej potrzebującym.

Nasze inicjatywy

Oswojone tabu – po konferencji

Czy to praw­da, że bar­dziej bo­imy się cho­ro­by Al­zhe­ime­ra niż utra­ty no­gi? Od cze­go za­le­ży ja­kość ży­cia osób, o któ­rych mó­wi­my, że są „nie­peł­no­spraw­ne”? Jak się po­go­dzić z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka i jak roz­ma­wiać z mło­dzie­żą, by za­chę­cać ją do bez­in­te­re­sow­nej po­mo­cy tym, któ­rzy po­trze­bu­ją pomocy?

Nasze inicjatywy

Kościół nie może milczeć w kwestii aborcji

Ko­ściół nie mo­że mil­czeć, kie­dy pań­stwa chlu­bią­ce się swo­ją de­mo­kra­cją mó­wią, że abor­cja jest pra­wem przy­na­leż­nym czło­wie­ko­wi i że ta­kie są war­to­ści eu­ro­pej­skie. To są antywartości.

Wiadomości

Przesłanie XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra, 23 marca 2019

My, uczest­ni­cy XXXIX Piel­grzym­ki Obroń­ców Ży­cia na Ja­sną Gó­rę, ma­jąc wciąż w ży­wej pa­mię­ci Ś.P. In­ży­nie­ra An­to­nie­go Zię­bę – nie­stru­dzo­ne­go Piel­grzy­ma, or­ga­ni­za­to­ra po­przed­nich 38-miu Piel­grzy­mek Obroń­ców Ży­cia na Ja­sną Gó­rę, chce­my kon­ty­nu­ować Je­go ideę co­rocz­ne­go za­wie­rza­nia spra­wy obro­ny ży­cia Ja­sno­gór­skiej Bogarodzicy.

Nasze inicjatywy

II Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

Pod­czas re­ko­lek­cji bę­dzie spra­wo­wa­na Msza Świę­ta z za­wie­rze­niem zmar­łe­go dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu pod prze­wod­nic­twem ks. bp. dr. Krzysz­to­fa Nit­kie­wi­cza – or­dy­na­riu­sza die­ce­zji san­do­mier­skiej. Msza świę­ta ad­re­so­wa­na jest szcze­gól­nie do ro­dzi­ców dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­re nie mia­ły wła­sne­go pogrzebu.

Nasze inicjatywy

Zapraszamy na konferencję „Oswoić tabu niepełnosprawności. Od diagnozy prenatalnej do dorosłości”

Czy to praw­da, że bar­dziej bo­imy się cho­ro­by Al­zhe­ime­ra niż utra­ty no­gi? Od cze­go za­le­ży ja­kość ży­cia osób, o któ­rych mó­wi­my, że są „nie­peł­no­spraw­ne”? Jak się po­go­dzić z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka i jak roz­ma­wiać z mło­dzie­żą, by za­chę­cać ją do bez­in­te­re­sow­nej po­mo­cy tym, któ­rzy po­trze­bu­ją pomocy?

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2019

Sza­now­ni Pań­stwo! Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne. W ten spo­sób za­chę­ca­my do pod­trzy­my­wa­nia pięk­ne­go zwyczaju,

Nasze inicjatywy

List poparcia dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Pra­gnie­my wy­ra­zić na­sze po­par­cie i głę­bo­kie uzna­nie wo­bec dzia­łań Pa­ni Bar­ba­ry No­wak, peł­nią­cej funk­cję Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty. W oce­nie wie­lu śro­do­wisk i or­ga­ni­za­cji, któ­rych tro­ską jest har­mo­nij­ny roz­wój dzie­ci i mło­dzie­ży, dzia­łal­ność Pa­ni Bar­ba­ry No­wak jest ukie­run­ko­wa­na na ca­ło­ścio­wą ochro­nę dzie­ci i mło­dzie­ży w szko­łach przed ide­olo­gicz­ną in­dok­try­na­cją pro­wa­dzo­ną przez or­ga­ni­za­cje LGBT.

Konkursy

Konkurs, który uratował dziecko

Roz­po­czę­li­śmy tak­że ju­bi­le­uszo­wą, XV edy­cję kon­kur­su pro-li­fe dla mło­dzie­ży. Do tej po­ry na­de­sła­no na nie­go pra­wie 20 tys. prac! Są one dla nas bez­cen­ne, bo­wiem nio­są in­for­ma­cję o tym, w ja­ki spo­sób my­śli mło­de po­ko­le­nie. Ufa­my, że i tym ra­zem Kon­kurs im. Bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” spo­tka się z du­żym zainteresowaniem.