Tylko życie ma przyszłość!

Konspekty

Temat: Prawo do życia

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8 Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, ka­te­che­za   Cel ogól­ny: Uświa­do­mie­nie uczniom, że

Temat: Początek życia człowieka

Wiek uczniów: szko­ła po­nad­pod­sta­wo­wa Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, bio­lo­gia   Cel ogól­ny: uświa­do­mie­nie so­bie, że ży­cie ludzkie

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8 Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, ka­te­che­za   Cel ogól­ny: Prze­ka­za­nie uczniom wie­dzy na temat

Temat: Początek życia ludzkiego

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8 Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, ka­te­che­za Cel ogól­ny: Uświa­do­mie­nie uczniom o po­wsta­wa­niu ży­cia czło­wie­ka. Cele

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szko­ła po­nad­pod­sta­wo­wa Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, bio­lo­gia   Cel ogól­ny: uka­za­nie prze­bie­gu roz­wo­ju za­rod­ko­we­go i płodowego