Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

11 marca, 2024

Ksiądz Prałat Stanisław Maślanka odszedł do Domu Ojca

9 mar­ca 2024 ro­ku, w wie­ku 83 lat i po 59 la­tach po­słu­gi ka­płań­skiej, od­szedł do Do­mu Oj­ca śp. Ksiądz Pra­łat Sta­ni­sław Ma­ślan­ka. Ksiądz Sta­ni­sław Ma­ślan­ka był nie­zwy­kłym dusz­pa­ste­rzem i oj­cem du­cho­wym, a tak­że głę­bo­kim obroń­cą życia.

Przeczytaj więcej »