Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

17 stycznia, 2024

Seksualizacja dzieci od najmłodszych lat

Współ­au­tor­ka se­rii pod­ręcz­ni­ków do wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie, człon­ki­ni za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, pry­wat­nie żo­na i ma­ma, wy­ja­śnia głów­ne mo­de­le edu­ka­cji sek­su­al­nej – A, B oraz C, oraz opo­wia­da o skut­kach ich wdrażania.

Przeczytaj więcej »