Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

13 listopada, 2023

Lewica wniesie dwa projekty ws. aborcji

Dziś roz­po­czy­na się pierw­sze po­sie­dze­nie Sej­mu X ka­den­cji, gdzie opo­zy­cja do­mi­nu­je, a mi­mo bra­ku w umo­wie ko­ali­cyj­nej wzmian­ki o abor­cji, le­wi­ca za­po­wia­da zło­że­nie dwóch pro­jek­tów ustaw do­ty­czą­cych le­ga­li­za­cji abor­cji w naj­bliż­szym cza­sie, go­tu­jąc grunt pod wal­kę o tę kwe­stię w parlamencie.

Przeczytaj więcej »