Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

8 listopada, 2023

Pokrzywnica: pierwszy pochówek dzieci utraconych

W Po­krzyw­ni­cy w die­ce­zji płoc­kiej po raz pierw­szy od­był się po­chó­wek dzie­ci utra­co­nych przed uro­dze­niem. Szcząt­ki 19 dzie­ci zło­żo­no do no­wo po­wsta­łe­go po­mni­ka – gro­bu na cmen­ta­rzu pa­ra­fial­nym. Ini­cja­to­rem je­go bu­do­wy był pro­boszcz ks. Mi­ro­sław Borkowski.

Przeczytaj więcej »