Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

31 sierpnia, 2023

Świętość życia nienarodzonego: Beatyfikacja Ulmów

10 wrze­śnia, w Mar­ko­wej na Pod­kar­pa­ciu od­bę­dzie się be­aty­fi­ka­cja Ro­dzi­ny Ulmów – mał­żeń­stwa Jó­ze­fa i Wik­to­rii oraz ich sied­mior­ga dzie­ci. Nad­cho­dzi nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie w sfe­rze be­aty­fi­ka­cji, gdyż po raz pierw­szy zo­sta­nie be­aty­fi­ko­wa­ne nie­na­ro­dzo­ne jesz­cze dziecko.

Przeczytaj więcej »