Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

29 czerwca, 2023

Letnia Akademia Pro-Life

Wresz­cie! Roz­po­czę­ła się Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe! Naj­dłuż­sze i naj­bo­gat­sze w treść warsz­ta­ty dla tych, któ­rzy ko­cha­ją ży­cie. To pro­jekt, na któ­ry cze­ka­li­śmy ca­ły rok – od za­koń­cze­nia po­przed­niej edycji.

Przeczytaj więcej »