Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

16 maja, 2023

Przywódcy ruchu pro-life w USA

Ame­ry­kań­ski ruch w obro­nie ży­cia to mi­lio­ny za­an­ga­żo­wa­nych osób, licz­ne gru­py i ini­cja­ty­wy. Wie­lu przy­wód­ców te­go przed­się­wzię­cia, an­ga­żu­jąc się na rzecz nie­na­ro­dzo­nych, od­na­la­zło tak­że dro­gę do Ko­ścio­ła katolickiego.

Przeczytaj więcej »