Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

23 marca, 2023

„STOP zakazowi pracy” krytycznie o propozycjach MRiPS

Mi­ni­ster­stwo Ro­dzi­ny i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej przed­sta­wi­ło pro­po­zy­cje roz­wią­zań dla opie­ku­nów osób nie­peł­no­spraw­nych. Choć na pierw­szy rzut oka mo­gą wy­da­wać się do­bre, po wni­kli­wej ana­li­zie oka­zu­ją się nie tyl­ko ilu­zo­rycz­ne, ale przede wszyst­kim nie od­po­wia­da­ją na po­trze­by tych rodziny.

Przeczytaj więcej »