Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

6 marca, 2023

List otwarty do Dyrektora Szpitala im. Czerwiakowskiego w Krakowie

Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka skła­da wy­ra­zy naj­wyż­sze­go uzna­nia i sza­cun­ku, po­par­cia i wdzięcz­no­ści za usta­no­wie­nie Pa­ni dr n. med. Wan­dy Pół­taw­skiej pa­tro­nem Od­dzia­łu No­wo­rod­ko­we­go w Szpi­ta­lu im. R. Czer­wia­kow­skie­go przy ul. Sie­mi­radz­kie­go w Krakowie.

Przeczytaj więcej »