Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

List otwarty do Dyrektora Szpitala im. Czerwiakowskiego w Krakowie

Wanda Półtawska. Fot.: Archiwum W. Półtawskiej

Sza­now­ny Pan
dr n. med. An­to­ni Marcinek
Dy­rek­tor Nie­pu­blicz­ne­go Za­kła­du Opie­ki Zdrowotnej
Szpi­tal na Siemiradzkiego
im. R. Czerwiakowskiego
ul. Sie­mi­radz­kie­go 1
31–137 Kraków

 

Sza­now­ny Pa­nie Dyrektorze,

Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka skła­da wy­ra­zy naj­wyż­sze­go uzna­nia i sza­cun­ku, po­par­cia i wdzięcz­no­ści za usta­no­wie­nie Pa­ni dr n. med. Wan­dy Pół­taw­skiej pa­tro­nem Od­dzia­łu No­wo­rod­ko­we­go w Nie­pu­blicz­nym Za­kła­dzie Opie­ki Zdro­wot­nej Szpi­ta­la na Sie­mi­radz­kie­go im. R. Czer­wia­kow­skie­go w Kra­ko­wie.  Rze­tel­na i bez­stron­na oce­na kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych i kom­pe­ten­cji na­uko­wej, do­świad­cze­nia le­kar­skie­go, za­an­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go i po­sta­wy mo­ral­nej Pa­ni dok­tor Wan­dy Pół­taw­skiej w peł­ni uza­sad­nia­ją de­cy­zję władz Szpi­ta­la o wska­za­niu tej wy­bit­nej po­sta­ci Kra­ko­wa ja­ko pa­tro­na od­dzia­łu szpi­tal­ne­go po­dej­mu­ją­ce­go tro­skę o zdro­wie i ży­cie no­wo na­ro­dzo­nych dzie­ci. Etos le­kar­ski i sta­ran­ne przy­go­to­wa­nie me­ry­to­rycz­ne dok­tor Wan­dy Pół­taw­skiej sta­no­wią zna­ko­mi­ty wzór po­sta­wy za­wo­do­wej dla obec­nych oraz przy­szłych pra­cow­ni­ków od­dzia­łu i ca­łej służ­by zdrowia.

Sto­wa­rzy­sze­nie wy­ra­ża tak­że peł­ne uzna­nie dla władz Szpi­ta­la za prze­ciw­sta­wie­nie się ten­den­cyj­nym i ide­olo­gicz­nie mo­ty­wo­wa­nym wy­stą­pie­niom an­ty­in­te­lek­tu­ali­stycz­nych i mar­gi­nal­nych spo­łecz­nie grup le­wi­co­wych. Or­ga­ni­za­cje te, nie wno­sząc żad­ne­go po­zy­tyw­ne­go wkła­du w roz­wój kul­tu­ro­wy i spo­łecz­ny Kra­ko­wa, za­miast rze­tel­ną pra­cą spo­łecz­ną pró­bu­ją krzy­kli­wy­mi pro­te­sta­mi po­zy­skać za­in­te­re­so­wa­nie opi­nii pu­blicz­nej. In­stru­men­tal­ne wy­ko­rzy­sta­nie przez nie ko­ły­ski no­wo na­ro­dzo­ne­go dziec­ka do upra­wia­nia ide­olo­gii i  zdo­by­cia roz­gło­su, nie znaj­du­je spo­łecz­nej ak­cep­ta­cji i przed­sta­wia fak­tycz­ny po­ziom mo­ral­ny i kul­tu­ro­wy tych­że or­ga­ni­za­cji. Gło­sząc ha­sła fe­mi­ni­stycz­ne, ich przed­sta­wi­cie­le pa­ra­dok­sal­nie urą­ga­ją god­no­ści dok­tor Wan­dy Pół­taw­skiej ja­ko ko­bie­ty wiel­ce za­słu­żo­nej dla bu­do­wa­nia kul­tu­ry re­la­cji spo­łecz­nych chro­nią­cych ży­cie czło­wie­ka, mał­żeń­stwo i ro­dzi­nę, co uka­zu­je rze­czy­wi­sty, de­pre­cja­cyj­ny sto­su­nek krzy­kli­wych ru­chów le­wi­co­wych do kobiet.

Za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia ży­czy wła­dzom Szpi­ta­la i po­wsta­ją­ce­mu śro­do­wi­sku po­myśl­ne­go roz­wo­ju no­wo utwo­rzo­ne­go oddziału.

 

Woj­ciech Zięba
pre­zes zarządu

Mag­da­le­na Guziak-Nowak
se­kre­tarz zarządu

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj