Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

30 stycznia, 2023

Brazylia: liberalizacja prawa aborcyjnego

W Bra­zy­lii no­wy rząd pre­zy­den­ta Lu­li za­po­wia­da li­be­ra­li­za­cję abor­cji, a kon­kret­nie re­zy­gna­cję z obo­wią­zu­ją­ce­go obec­nie sta­tu­tu ży­cia po­czę­te­go, któ­ry chro­ni nie­na­ro­dzo­ne dzieci.

Przeczytaj więcej »