Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

7 grudnia, 2022

Czy Malta zalegalizuje aborcję?

Par­la­ment Mal­ty, ostat­nie­go – obok Wa­ty­ka­nu – pań­stwa eu­ro­pej­skie­go cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­ce­go abor­cji, de­ba­tu­je nad wpro­wa­dze­niem ta­kiej moż­li­wo­ści w przy­pad­ku za­gro­że­nia dla ży­cia lub zdro­wia kobiety.

Przeczytaj więcej »