Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

30 listopada, 2022

Film „Tam Ktoś jest!”

30 lat te­mu, 7 stycz­nia 1993 ro­ku Pol­ska sta­ła się tym sa­mym pierw­szym pań­stwem de­mo­kra­tycz­nym, któ­re­go par­la­ment od­rzu­cił abor­cję „na żądanie”.

Przeczytaj więcej »