Film „Tam Ktoś jest!”

30 lat prawnej ochrony życia w Polsce

Film do­ku­men­tal­ny uka­zu­ją­cy hi­sto­rię uchwa­le­nia i kon­se­kwen­cje usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny z 1993 r. re­gu­lu­ją­cej za­kres ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka w Pol­sce. Te­mat przed­sta­wia­ją eks­per­ci z wie­lu dzie­dzin jak gi­ne­ko­lo­gia, neo­na­to­lo­gia czy so­cjo­lo­gia. Ich wy­wód jest wspar­ty wy­po­wie­dzia­mi osób, któ­re bra­ły udział w hi­sto­rycz­nych wy­da­rze­niach oraz któ­re wspo­mi­na­ją Pol­skę, w któ­rej obo­wią­zy­wa­ła sta­li­now­ska usta­wa o abor­cji na żą­da­nie. Wie­le uwa­gi w fil­mie po­świę­co­no orze­cze­niu Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 2020, za­ka­zu­ją­ce­mu abor­cji eu­ge­nicz­nej oraz je­go implikacjom.

W fil­mie wy­po­wia­da­ją się tak­że ro­dzi­ce, któ­rzy sta­nę­li przed dra­ma­tycz­ny­mi wy­zwa­nia­mi ochro­ny ży­cia, spra­wo­wa­nia opie­ki i wy­cho­wa­nia swo­ich dzie­ci z nie­po­myśl­ną dia­gno­zą prenatalną.

Wresz­cie film uka­zu­je naj­więk­sze wy­zwa­nia, ja­kie sto­ją przed śro­do­wi­ska­mi pro-li­fe w Pol­sce w 30 lat po uchwa­le­niu usta­wy chro­nią­cej życie.

Wśród osób wy­po­wia­da­ją­cych się są m.in.: dr Pa­weł Wo­sic­ki – pre­zes Fun­da­cji Głos dla Ży­cia, Woj­ciech Zię­ba – pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, dr Kry­sty­na Kluz, dr Piotr Guz­dek, dr Ju­sty­na Fe­rek, dr Ra­fał Mi­cha­lik, dr Piotr Wo­ło­cho­wicz, prof. dr hab. inż. Ja­nusz Kawecki.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj