Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

21 września, 2022

Matka Życia

Pe­re­gry­na­cja fi­gu­ry jest oka­zją do re­flek­sji nad bu­do­wa­niem wła­snej po­sta­wy pro-li­fe oraz kul­tu­ry afir­mu­ją­cej ży­cie w śro­do­wi­sku pa­ra­fial­nym, do­mo­wym, szkol­nym i zawodowym.

Przeczytaj więcej »