Tylko życie ma przyszłość!

20 września, 2022

Wiadomości

Berlin: ok. 4. tysięcy uczestników „Marszu dla życia”

17 wrze­śnia oko­ło 4 000 osób uczest­ni­czy­ło w 18. „Mar­szu dla ży­cia”, któ­ry prze­szedł uli­ca­mi Ber­li­na. Pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko abor­cji, eu­ta­na­zji oraz wspo­ma­ga­ne­mu samobójstwu.

Nasze inicjatywy

Cztery nagrody dla naszych filmów!

XXXVII Mię­dzy­na­ro­do­wy Ka­to­lic­ki Fe­sti­wal Fil­mów i Mul­ti­me­diów do­biegł koń­ca. Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy czte­ry na­gro­dy w ka­te­go­rii fil­mów edu­ka­cyj­nych, pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych i multimedialnych.