Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

20 września, 2022

Cztery nagrody dla naszych filmów!

XXXVII Mię­dzy­na­ro­do­wy Ka­to­lic­ki Fe­sti­wal Fil­mów i Mul­ti­me­diów do­biegł koń­ca. Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy czte­ry na­gro­dy w ka­te­go­rii fil­mów edu­ka­cyj­nych, pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych i multimedialnych.

Przeczytaj więcej »