Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Cztery nagrody dla naszych filmów!

XXXVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

XXXVII Mię­dzy­na­ro­do­wy Ka­to­lic­ki Fe­sti­wal Fil­mów i Mul­ti­me­diów do­biegł koń­ca. Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy czte­ry na­gro­dy w ka­te­go­rii fil­mów edu­ka­cyj­nych, pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych i mul­ti­me­dial­nych. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka otrzy­ma­ło czte­ry no­mi­na­cje do na­gro­dy Grand Prix.

W ka­te­go­rii fil­my edu­ka­cyj­ne – III miej­sce zdobył:

„In­ży­nier” w re­ży­se­rii Ka­ta­rzy­ny Urban i Ma­te­usza Gurbriela

To film o obroń­cy ży­cia – śp. An­to­nim Zię­bie. To wy­jąt­ko­wa po­stać w na­szym kra­ju. Czło­wiek nie­zwy­kłej ak­tyw­no­ści, za­ło­ży­ciel Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka a tak­że sied­miu ga­zet (m.in. Źró­dła), by przez wła­sne me­dia prze­bić się do świa­do­mo­ści Po­la­ków. Po­stać An­to­nie­go Zię­by wspo­mi­na­ją je­go przy­ja­cie­le, współ­pra­cow­ni­cy, ko­le­dzy i je­go ro­dzi­na. Mo­żesz być nie­wie­rzą­cym, ale mu­sisz być my­ślą­cym, mu­sisz po­dzi­wiać cud na­tu­ry – to jed­no z prze­słań te­go fil­mu. Pięk­ny film o pięk­nej postaci.

W ka­te­go­rii pro­gra­my te­le­wi­zyj­ne – I miej­sce zdo­był film:

„Si­ła wo­li” w re­ży­se­rii Iza­be­li Dro­bo­to­wicz-Or­kisz i Ka­ro­li­ny Podlewskiej

To wzru­sza­ją­ca hi­sto­ria ży­cia psy­cho­lo­ga, wie­lo­krot­nej mi­strzy­ni Pol­ski w wy­ci­ska­niu cię­ża­rów Pa­ni Alek­san­dry Zie­liń­skiej. Bo­ha­ter­ka za­chwy­ca swo­imi prze­ży­cia­mi do­ty­czą­cy­mi sen­su życia.

W ka­te­go­rii pro­gra­my te­le­wi­zyj­ne – I miej­sce zdobył:

„Ósmy cud świa­ta” w re­ży­se­rii Ma­te­usza Kuźniara

W tym pro­gra­mie mo­że­my zo­ba­czyć świa­dec­two Pa­ni Ad­rian­ny Wy­wiał, wy­cho­wu­ją­cej nie­peł­no­spraw­ną Ma­ry­się. Mo­je dziec­ko, wy­ję­te spod ochro­ny pra­wa, by­ło trak­to­wa­ne jak od­pad me­dycz­ny – mó­wi ma­ma Ma­ry­si. Po­sta­wa i de­ter­mi­na­cja ro­dzi­ców w ich wal­ce o ży­cie Ma­ry­si za­słu­gu­je na naj­wyż­szy szacunek.

W ka­te­go­rii pro­gra­my mul­ti­me­dial­ne – wy­róż­nie­nie zdo­był: „Pro­jekt LIFE” – Ka­ro­li­na Pod­lew­ska, Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, Woj­ciech Zię­ba, Mar­cin No­wak, Kin­ga We­nklar, Piotr Guzdek.

To 111 od­cin­ków po ok. 6 mi­nut. Za pro­pa­go­wa­nie wie­dzy i bu­do­wa­nie świa­do­mo­ści od­bior­ców na te­mat ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Mię­dzy­na­ro­do­wy Ka­to­lic­ki Fe­sti­wal Fil­mów i Mul­ti­me­diów jest wy­da­rze­niem or­ga­ni­zo­wa­nym co­rocz­nie od 1986 ro­ku. Ce­lem jest wspie­ra­nie twór­czo­ści fil­mo­wej i mul­ti­me­dial­nej po­zo­sta­ją­cej w zgo­dzie z ka­to­lic­ką na­uką spo­łecz­ną, po­sze­rza­nie wie­dzy o for­mach me­diów słu­żą­cych prze­ka­zy­wa­niu Do­brej No­wi­ny, a tak­że udzie­la­nie po­mo­cy w mię­dzy­na­ro­do­wej dys­try­bu­cji i wy­mia­nie dzieł za­wie­ra­ją­cych po­zy­tyw­ne wartości.

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim no­mi­no­wa­nym i dzię­ku­je­my za wyróżnienie!

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj