Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

16 września, 2022

Spór o rezolucję ONZ

Nie milk­nie spór o przy­ję­tą 2 wrze­śnia re­zo­lu­cję Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Or­ga­ni­za­cji Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych. Naj­więk­sze kon­tro­wer­sje wzbu­dził frag­ment do­ty­czą­cy aborcji.

Przeczytaj więcej »