Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

26 lipca, 2022

Aborcja postnatalna

Kie­dy dys­ku­sja o abor­cji z róż­nych po­wo­dów znów na­bie­ra tem­pa, do­brze na chwi­lę przy­sta­nąć i za­sta­no­wić się: co bę­dzie da­lej? Gru­py an­ti-li­fe nie za­trzy­ma­ją się w pół dro­gi. Nie po­wie­dzą: wresz­cie ma­my to, co chcie­li­śmy. Abor­cja jest za­le­d­wie wstę­pem do eu­ge­ni­ki noworodków.

Przeczytaj więcej »