Tylko życie ma przyszłość!

6 lipca, 2022

Wiadomości

Eutanazja dzieci poniżej 12 lat w Holandii?

Mi­ni­ster zdro­wia Ernst Ku­ipers za­pro­po­no­wał człon­kom izby niż­szej par­la­men­tu szo­ku­ją­cą pro­po­zy­cję moż­li­wo­ści uśmier­ca­nia dzie­ci po­ni­żej 12 ro­ku życia.