Tylko życie ma przyszłość!

20 kwietnia, 2022

Nasze inicjatywy

Pierwsze spotkanie Klubów Pro-Life

Mi­ło­śni­cy ży­cia spo­tka­ją się, by dys­ku­to­wać o en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae. Pierw­szy li­ve z udzia­łem o. Krzysz­to­fa Nie­wia­dom­skie­go OFM­Cap, opie­ku­na du­cho­we­go Klu­bów Pro-Li­fe, od­bę­dzie się on­li­ne 27 kwiet­nia 2022 r. o godz. 19.00.