Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Pierwsze spotkanie Klubów Pro-Life

Mi­ło­śni­cy ży­cia spo­tka­ją się, by dys­ku­to­wać o en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae. Pierw­szy li­ve z udzia­łem o. Krzysz­to­fa Nie­wia­dom­skie­go OFM­Cap, opie­ku­na du­cho­we­go Klu­bów Pro-Li­fe, od­bę­dzie się on­li­ne 27 kwiet­nia 2022 r. o godz. 19.00.

W cza­sie spo­tka­nia po­chy­li­my się nad dwo­ma pierw­szy­mi punk­ta­mi en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae. To pięk­ny tekst pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II po­świę­co­ny w ca­ło­ści obro­nie ludz­kie­go ży­cia. Moż­na po­wie­dzieć, że to po­emat na cześć ży­cia, któ­ry rów­no­cze­śnie zwra­ca uwa­gę na za­gro­że­nia współ­cze­sne­go świa­ta dla ludz­kie­go ży­cia. Choć po­wa­ga te­go tek­stu mo­że po­cząt­ko­wo onie­śmie­lać, to jest on bar­dzo waż­ny dla każ­de­go pro-lifera.

Pod­czas live’u, któ­ry od­bę­dzie się on­li­ne 27 kwiet­nia 2022 r. o godz. 19.00, o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski i Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Klu­bów Pro-Li­fe, prze­czy­ta­ją dwa pierw­sze punk­ty en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae. Na­stęp­nie prze­dys­ku­tu­ją je w kon­tek­ście py­tań z ze­szy­tu for­ma­cyj­ne­go przy­go­to­wa­ne­go dla pro-li­fe­rów przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Do spo­tka­nia za­pro­szą też uczest­ni­ków, któ­rzy na bie­żą­co bę­dą mo­gli za­da­wać py­ta­nia i dzie­lić się prze­my­śle­nia­mi. Nad tym, czym jest peł­nia ży­cia, jak po­znać war­tość ludz­kie­go ży­cia i kie­dy się ono za­czy­na. Bę­dą mie­li rów­nież oka­zję do po­my­śle­nia nad tym, w ja­ki spo­sób pa­trzą na swo­je ży­cie oraz czy po­strze­ga­ją je ja­ko war­tość i wy­raz Bo­żej miłości.

Za­chę­ci­my uczest­ni­ków spo­tka­nia, by sta­wa­li się li­de­ra­mi pro-li­fe i za­kła­da­li lo­kal­ne wspól­no­ty mi­ło­śni­ków ży­cia. Gdzie? W swo­ich szko­łach, pa­ra­fiach i na uczel­niach. Klu­by Pro-Li­fe moż­na rów­nież pro­wa­dzić w ra­mach już dzia­ła­ją­cych wspól­not np. Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, Ru­chu Świa­tło-Ży­cie, Do­mo­we­go Ko­ścio­ła i Neo­ka­te­chu­me­na­tu. Bę­dzie to cie­ka­we uzu­peł­nie­nie for­ma­cji o te­ma­ty obro­ny ży­cia czło­wie­ka. Do udzia­łu w Klu­bach Pro-Li­fe za­chę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy ko­cha­ją ludz­kie ży­cie i trosz­czą się o nie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Za­pra­sza­my młod­szych i star­szych, uczniów, stu­den­tów i na­uczy­cie­li do po­głę­bia­nia wie­dzy na te­ma­ty zwią­za­ne z obro­ną ludz­kie­go ży­cia i wspie­ra­nia się w do­brych inicjatywach.

Spo­tka­nie po­trwa oko­ło go­dzi­ny i bę­dzie trans­mi­to­wa­ne na ży­wo na ka­na­le YouTu­be i fanpage’u Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Na­gra­nie bę­dzie do­stęp­ne do obej­rze­nia po spo­tka­niu. Uczest­ni­cy bę­dą mie­li moż­li­wość za­da­nia py­tań przez czat lub na­de­sła­nia ich wcze­śniej przez for­mu­larz znaj­du­ją­cy się na stro­nie in­ter­ne­to­wej kluby.pro-life.pl. Ko­lej­ne spo­tka­nia klu­bo­wi­czów, w cza­sie któ­rych bę­dą oni roz­wa­żać na­stęp­ne punk­ty en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae, bę­dą się od­by­wać w każ­dą czwar­tą śro­dę mie­sią­ca do czerw­ca włącz­nie. Po wa­ka­cyj­nej prze­rwie po­wró­cą od paź­dzier­ni­ka 2022 r. Ak­tu­al­ne in­for­ma­cje o klu­bach oraz na­gra­nia z do­tych­cza­so­wych spo­tkań moż­na zna­leźć na stro­nie kluby.pro-life.pl

Klu­by Pro-Li­fe są ini­cja­ty­wą o. Krzysz­to­fa Nie­wia­dom­skie­go OFM­Cap, opie­ku­na du­cho­we­go Klu­bów Pro-Li­fe, oraz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Są prze­strze­nią do for­ma­cji du­cho­wej, in­te­lek­tu­al­nej i spo­łecz­nej oraz miej­scem kształ­to­wa­nia su­mie­nia, słu­cha­nia gło­su Ko­ścio­ła i roz­wi­ja­nia wraż­li­wo­ści na każ­de­go czło­wie­ka. Wresz­cie to pro­po­zy­cja wspól­no­ty, któ­rej szcze­gól­nie te­raz, w trud­nym cza­sie, gdy woj­na jest tak bli­sko nas, bar­dzo nam potrzeba.

Pro­po­nu­je­my klu­bo­wi­czom czte­ry spo­tka­nia w mie­sią­cu. Na jed­nym z nich bę­dzie­my czy­tać in­dy­wi­du­al­nie lub w gru­pie en­cy­kli­kę Evan­ge­lium vi­tae, roz­wa­żać ją i dys­ku­to­wać o bie­żą­cych wy­da­rze­niach ze świa­ta pro-li­fe. Pra­ca bę­dzie się opie­rać o bez­płat­ne ma­te­ria­ły wy­da­ne przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i ksią­żecz­kę for­ma­cyj­ną opra­co­wa­ną wspól­nie z o. Krzysz­to­fem Nie­wia­dom­skim OFM­Cap. For­ma­cja klu­bo­wi­czów zo­sta­ła przy­go­to­wa­na na dwa lata.

W in­nym ty­go­dniu za­chę­ca­my przy­ja­ciół ży­cia do mo­dli­twy, szcze­gól­nie do udzia­łu we Mszy św. w dzień po­wsze­dni z in­ten­cją o obro­nę ży­cia człowieka.

Co mie­siąc, w każ­dą czwar­tą śro­dę mie­sią­ca od­bę­dzie się wspól­ny li­ve dla wszyst­kich Klu­bów Pro-Li­fe, sta­no­wią­cy oka­zję do wy­mie­nie­nia się spo­strze­że­nia­mi na te­mat punk­tów en­cy­kli­ki Evan­ge­lium vi­tae, osa­dze­nia ich w od­po­wied­nim kon­tek­ście i omó­wie­nia naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń ze świa­ta pro-li­fe. Live’y po­pro­wa­dzi o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap, opie­kun du­cho­wy klu­bów, ra­zem z Mar­ci­nem No­wa­kiem, ko­or­dy­na­to­rem klu­bów i człon­kiem za­rzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Czwar­tym pro­po­no­wa­nym spo­tka­niem jest uczest­ni­cze­nie on­li­ne w bez­płat­nym we­bi­na­rze z cy­klu „Spo­tka­nia o ży­ciu”, któ­ry w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca o godz. 19.00 dla wszyst­kich chęt­nych, nie tyl­ko dla klu­bo­wi­czów, pro­wa­dzi stowarzyszenie.

Wię­cej in­for­ma­cji oraz moż­li­wość za­mó­wie­nia bez­płat­ne­go ze­szy­tu for­ma­cyj­ne­go na stro­nie in­ter­ne­to­wej: kluby.pro-life.pl.

 

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj