Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

14 marca, 2022

Szokujący post WHO

Post w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia wy­mie­nia ze­spół Do­wna ja­ko wa­dę wro­dzo­ną, któ­rej na­le­ży „za­po­bie­gać”. Ozna­cza to wy­eli­mi­no­wa­nie cho­rych na tę cho­ro­bę po­przez aborcję.

Przeczytaj więcej »