Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

3 sierpnia, 2021

Szkodliwość antykoncepcji

Sto­so­wa­nie sztucz­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych po­wo­du­je wie­le ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji dla zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go ko­biet. Pro­wa­dzą do we­wnętrz­ne­go nie­po­ko­ju i kon­flik­tów, apa­tii oraz sta­nów depresyjnych.

Przeczytaj więcej »