Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

5 lipca, 2021

Aborcja dzieci z zespołem Downa

Bry­tyj­ski Sąd Naj­wyż­szy zaj­mie się abor­cją dzie­ci z ze­spo­łem Do­wna, któ­re na Wy­spach moż­na za­bi­jać aż do po­ro­du. Roz­pra­wa w Są­dzie Naj­wyż­szym od­bę­dzie się w dniach 6 i 7 lip­ca. Czy to bę­dzie hi­sto­rycz­na rozprawa?

Przeczytaj więcej »