Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

15 maja, 2021

Ogłoszenie wyników XVII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Wy­ka­zu­je­cie się wspa­nia­łym, zdro­wo­roz­sąd­ko­wym, peł­nym mi­ło­ści bliź­nie­go wy­czu­ciem i po­czu­ciem so­li­dar­no­ści z przy­szły­mi po­ko­le­nia­mi – po­wie­dział do lau­re­atów mło­dzie­żo­we­go kon­kur­su pro-li­fe Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki prof. Prze­my­sław Czarnek.

Przeczytaj więcej »