Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Ogłoszenie wyników XVII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Wy­ka­zu­je­cie się wspa­nia­łym, zdro­wo­roz­sąd­ko­wym, peł­nym mi­ło­ści bliź­nie­go wy­czu­ciem i po­czu­ciem so­li­dar­no­ści z przy­szły­mi po­ko­le­nia­mi – po­wie­dział do lau­re­atów mło­dzie­żo­we­go kon­kur­su pro-li­fe Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki prof. Prze­my­sław Czarnek.

Or­ga­ni­zo­wa­ny od 17 lat Ogól­no­pol­ski Kon­kurs dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki da­je mło­dzie­ży moż­li­wość wy­po­wie­dze­nia się na róż­ne te­ma­ty zwią­za­ne z ochro­ną ży­cia czło­wie­ka. Na­sto­lat­ki opo­wia­da­ją w swo­ich pra­cach o sta­ro­ści, kre­sie ży­cia i ad­op­cji, a tak­że o za­gad­nie­niach bio­etycz­nych ta­kich jak abor­cja, an­ty­kon­cep­cja, in vi­tro czy eu­ta­na­zja. Wie­lu uczest­ni­ków opi­su­je praw­dzi­we hi­sto­rie na­ro­dzin swo­je­go ro­dzeń­stwa lub dziec­ka z naj­bliż­szej rodziny.

W tym ro­ku kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od­był się w trzech ka­te­go­riach ar­ty­stycz­nych: li­te­rac­kiej, pla­stycz­nej i mul­ti­me­dial­nej oraz w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych: kla­sy IV-VI i VII-VIII szkół pod­sta­wo­wych oraz wszyst­kie kla­sy szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. Zgło­szo­no do nie­go 1479 prac. W ka­te­go­rii li­te­rac­kiej po­wsta­ły m.in. wier­sze, opo­wia­da­nia i dra­ma­ty. Or­ga­ni­za­to­rzy otrzy­ma­li pra­ce pla­stycz­ne w po­sta­ci wy­kle­ja­nek, ha­ftów, ko­la­ży, rzeźb, pla­ka­tów oraz wy­ko­na­ne m.in. ołów­kiem i far­ba­mi olej­ny­mi. W ka­te­go­rii mul­ti­me­dial­nej oce­nia­li m.in. stro­ny in­ter­ne­to­we, fil­my i gry kom­pu­te­ro­we pro-li­fe. Wszyst­kie pra­ce pre­zen­to­wa­ły wy­so­ki po­ziom me­ry­to­rycz­ny i artystyczny.

Ga­la Fi­na­ło­wa kon­kur­su w związ­ku z re­żi­mem sa­ni­tar­nym od­by­ła się on­li­ne 15 ma­ja br. o godz. 10.00. Szcze­gól­ny­mi go­ść­mi by­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki Pan Prof. Prze­my­sław Czar­nek, Szef Ga­bi­ne­tu Po­li­tycz­ne­go Mi­ni­stra Pan Ra­do­sław Brzóz­ka oraz Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty Pa­ni Bar­ba­ra Nowak. 

Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki prof. Prze­my­sław Czar­nek po­gra­tu­lo­wał wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su. – Pół­to­ra ty­sią­ca prac ozna­cza, że pół­to­ra ty­sią­ca mło­dych lu­dzi w wie­ku od IV kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej do klas szkół po­nad­pod­sta­wo­wych po­chy­li­ło się nad sen­sem ży­cia, nad tym, co jest tak na­praw­dę fun­da­men­tem na­szej cy­wi­li­za­cji, a przede wszyst­kim fun­da­men­tem na­szej by­to­wo­ści i na­sze­go ist­nie­nia – za­uwa­żył. – Wy­ka­zu­je­cie się wspa­nia­łym, zdro­wo­roz­sąd­ko­wym, peł­nym mi­ło­ści bliź­nie­go wy­czu­ciem i po­czu­ciem so­li­dar­no­ści z przy­szły­mi po­ko­le­nia­mi. Tyl­ko w ten spo­sób Pol­ska i na­ród pol­ski mo­że roz­wi­jać się przez ko­lej­ne wie­ki tak, jak roz­wi­ja się od 1055 lat. Pod­kre­ślaj­my to wszę­dzie. Pol­ska jest wy­spą w Eu­ro­pie i na świe­cie, wy­spą ży­cia, na któ­rej ży­cie jest chro­nio­ne na naj­wyż­szym po­zio­mie, zwłasz­cza od ostat­nie­go orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. A licz­ba uczest­ni­ków, choć­by te­go kon­kur­su, mło­dych uczest­ni­ków, świad­czy o tym, że tak­że wśród mło­dzie­ży cy­wi­li­za­cja ży­cia cie­szy się ogrom­nym po­par­ciem, sza­cun­kiem i jest tym, nad czym re­flek­sję wy­ka­zu­ją rów­nież lu­dzie mło­dzi – zwró­cił się do uczest­ni­ków i lau­re­atów kon­kur­su Prze­my­sław Czarnek.

– Je­ste­śmy w gro­nie tych, któ­rzy są do­brzy i naj­lep­si w bu­do­wa­niu do­mu, ale nie te­go z ce­gieł lecz te­go z mi­ło­ści, z wza­jem­nej po­mo­cy i z sza­cun­ku – za­uwa­żył Ra­do­sław Brzóz­ka, Szef Ga­bi­ne­tu Po­li­tycz­ne­go Mi­ni­stra. – Bar­dzo się cie­szę, że dzię­ki kon­kur­so­wi po­wsta­ła ta­ka spo­łecz­ność. Bar­dzo dzię­ku­ję za wy­ko­na­ny wy­si­łek, gra­tu­lu­ję fan­ta­stycz­nych prac. Chcę wam ży­czyć, aby­ście w tym gro­nie, gro­nie obroń­ców ży­cia czło­wie­ka, po­zo­sta­li już na sta­łe, aby to był waż­ny ele­ment wa­sze­go ży­cia, aby­ście się sta­li ani­ma­to­ra­mi śro­do­wisk w swo­ich szko­łach, miej­scach, gdzie je­ste­ście, śro­do­wisk, któ­re szcze­gól­nie trosz­czą się o ży­cie – po­gra­tu­lo­wał uczest­ni­kom konkursu.

– Dzię­ku­ję za ten kon­kurs, któ­ry afir­mu­je ży­cie, któ­ry nie róż­ni­cu­je ży­cia, któ­ry pod­kre­śla god­ność każ­dej oso­by ludz­kiej od sa­me­go po­czę­cia – po­wie­dzia­ła Bar­ba­ra No­wak, Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty. Po­gra­tu­lo­wa­ła rów­nież uczest­ni­kom kon­kur­su od­wa­gi. – Dzi­siaj to nie­ła­twe wyjść i po­wie­dzieć „A ja ce­nię ży­cie, a ja nie mó­wię, że abor­cja jest ok”. Wy­stę­pu­jąc tak od­waż­nie, je­ste­ście wzo­rem dla in­nych – zauważyła.

Ogło­sze­nie lau­re­atów Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla Mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki po­prze­dzi­ło krót­kie pod­su­mo­wa­nie przy­go­to­wa­ne przez Mag­da­le­nę Gu­ziak-No­wak, prze­wod­ni­czą­cą ko­mi­sji kon­kur­so­wej i dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, or­ga­ni­za­to­ra kon­kur­su. – Bar­dzo sze­ro­ko in­ter­pre­to­wa­li­ście kon­kur­so­we ha­sło, po­dej­mu­jąc w swych pra­cach wszyst­kie ak­tu­al­ne za­gad­nie­nia bio­etycz­ne. Wie­lu z was pro­mo­wa­ło szla­chet­ną ideę ad­op­cji, ro­dzi­ciel­stwa za­stęp­cze­go czy po pro­stu – mi­łość w ro­dzi­nie, w któ­rej ro­dzi się ży­cie. Po­dej­mo­wa­li­ście twór­czą re­flek­sję nad god­no­ścią umie­ra­nia, zgła­sza­jąc pra­ce trak­tu­ją­ce o eu­ta­na­zji – zwró­ci­ła się do uczest­ni­ków kon­kur­su Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak. – Wie­lu z was, o wie­lu wię­cej niż w la­tach ubie­głych, po­ru­szy­ło kwe­stię ochro­ny dziec­ka w ło­nie mat­ki. Trud­no się te­mu dzi­wić, sko­ro na wie­le ty­go­dni pol­ską rze­czy­wi­stość zdo­mi­no­wa­ły pro­te­sty śro­do­wisk pro­abor­cyj­nych po pu­bli­ka­cji wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, do­ty­czą­ce­go tzw. abor­cji eu­ge­nicz­nej. Wy­ka­za­li­ście się du­żą zna­jo­mo­ścią wspo­mnia­nych te­ma­tów, wie­le prac by­ło do­pra­co­wa­nych w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach – po­wie­dzia­ła, do­da­jąc, że uczest­ni­cy kon­kur­su są na­dzie­ją swo­ich ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li i Pol­ski, że obro­ni swo­je naj­mniej­sze dzieci.

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce uczniów klas IV-VI:

ka­te­go­ria literacka:

I miej­sce: Jo­an­na Cho­row­ska „Po­tę­ga mi­ło­ści oca­la kru­che ży­cie”, Ze­spół Szkół Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin Ka­to­lic­kich w Wo­dzi­sła­wiu Śląskim

II miej­sce: Grze­gorz Sob­kie­wicz, „Ba­bu­nia”, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 im. Ja­na Paw­ła II w Sta­lo­wej Woli

III miej­sce: Mal­wi­na Le­nik, „Po­moc­ne dło­nie”, Ze­spół Szkół w Zembrzycach

wy­róż­nie­nia (14):

 • Han­na Si­ko­ra, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Gościeszowicach
 • An­to­ni Za­wi­ła, Ze­spół Szkół w Zembrzycach
 • Ju­lia Mer­tas, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 47 w Bytomiu
 • Adam Du­cher, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Somoninie
 • Zu­zan­na Lam­brecht, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi SPSK im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Czerwiennem
 • Ju­li­ta Gar­lic­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Da­nu­ty Sie­dzi­ków­ny INKI w Ełku
 • Pa­tryk Ku­kla, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Jó­ze­fa Lon­dzi­na w Zabrzegu
 • Wik­to­ria Bar­tosz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 4 w Augustowie
 • Ni­ko­la Ła­gód, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 44 w ZSO nr 4 im. Or­ląt Lwow­skich w Lublinie
 • Ma­te­usz Wie­czo­rek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Pol­skich Olim­pij­czy­ków w Miłocinie
 • Oli­wier Ły­czak, Ze­spół Szkół Sto­wa­rzy­sze­nia Ro­dzin Ka­to­lic­kich w Bar­wał­dzie Dolnym
 • An­to­ni­na Ba­lic­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 43 im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Krakowie
 • Ja­gna Głusz­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Boleminie
 • Ka­ta­rzy­na Grąz, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Kramarzówce

ka­te­go­ria plastyczna:

I miej­sce: Iga Ta­dra, „Nie­skoń­czo­ność ży­cia”, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Pa­pie­ża Ja­na Paw­ła II w Chorzelach

II miej­sce: Emi­lia Mar­ci­niuk, „Bez­dom­ny też czło­wiek”, Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wych w Łomazach

III miej­sce: Bar­tosz Idec, „Skarb to dziec­ko”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Żoł­nie­rzy POW w Bełchatowie

wy­róż­nie­nia (9):

 • Do­mi­ni­ka Paw­lik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Kraśnicy
 • Szy­mon Struś, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Do­brzy­niu nad Wisłą
 • Ania Sy­sik, Tawęcino
 • Maj­ka Gręp­ka, Sa­mo­rzą­do­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Chwalibogowie
 • Kac­per Szcze­pa­nik, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. bł. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Trzebosi
 • pra­ca zbio­ro­wa, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK im. bł. ks. Mak­sy­mi­lia­na Bin­kie­wi­cza w Wieluniu
  • Ol­ga Bednarek
  • Aga­ta Kukuczka
 • Ma­ria Sta­niek, Ze­spół Szkół im. kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Lelisie
 • Ma­ja Pi­ta­la, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Krzyszkowicach
 • Adam Pu­ja­nek, Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich w Byd­gosz­czy Po­mnik Ja­na Paw­ła II

ka­te­go­ria multimedialna:

I miej­sce: Blan­ka Styrcz, „Stu­dio ży­cia”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Ste­fa­na Że­rom­skie­go w Chmielniku

II miej­sce: Lau­ra Paw­le­ta, „Mi­łość po­nad wszyst­ko. Mi­sja ro­dzi­ny za­stęp­czej”, Sa­le­zjań­ski Ze­spół Szkół Pu­blicz­nych „Don Bo­sco” w Świętochłowicach

III miej­sce: Na­ta­lia Ba­ran, „Nie za­bi­jaj!”, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Kurowie

wy­róż­nie­nia (5):

 • Wik­to­ria Ro­siek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ste­fa­na Paw­li­ka w Rytrze
 • pra­ca gru­po­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich im. Bło­go­sła­wio­nych Mę­czen­ni­ków z Pe­ru. Bł. Zbi­gnie­wa Strzał­kow­skie­go i Bł. Mi­cha­ła To­masz­ka w Rychwałdku
 • Ewe­li­na Urbaniec
 • Na­ta­lia Łopatka
 • Ni­ko­la Stęp­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki w Kutnie
 • Fran­ci­szek Gor­don, Ze­spół Szkół Ka­to­lic­kich w Byd­gosz­czy Po­mni­ka Ja­na Paw­ła II
 • pra­ca zbio­ro­wa Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK w Kurowie
  • Ni­ko­la Bałos
  • Mar­ty­na Gibas
  • We­ro­ni­ka Marcak
  • Zo­fia Gąska

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce uczniów klas VII-VIII:

ka­te­go­ria literacka:

I miej­sce: Oli­wia Szwaj­ca oraz Ju­lia Smol­ny, „Kon­flikt”, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny Szko­ła Pod­sta­wo­wa im.bł.Ks. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza w Pew­li Ślemieńskiej

II miej­sce: Zu­zan­na Zgliń­ska, „I nie opusz­czę cię aż do śmier­ci…”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 37 im. kpt. ż. w. An­to­nie­go Le­dó­chow­skie­go w Szczecinie

III miej­sce: Ju­sty­na Wią­cek, „Ziem­ski – nie­ziem­ski anioł”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Gu­sta­wa Mor­cin­ka w Krzyżanowicach

wy­róż­nie­nia (14):

 • Er­nest Jak­sa, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 16 im. Ja­na Śnia­dec­kie­go w Krakowie
 • Zo­fia Bo­row­ska, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa Sióstr Pre­zen­tek w Krakowie
 • Mo­ni­ka Dru­żyń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Pol­skich Po­dróż­ni­ków w Alek­san­dro­wie Kujawskim
 • Kin­ga Szy­mu­siak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Cichem
 • Ame­lia Gac­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Or­ląt Lwow­skich w Żar­kach Wielkich
 • Po­la Fran­czak, Nie­pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Lubsku
 • Wik­to­ria Ożóg, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im Ar­mii Kra­jo­wej w Wiel­kich Drogachi
 • Mi­ron Sza­jek, Ze­spół Szkol­no-Przed­szkol­ny Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Po­wstań­ców Wiel­ko­pol­skich w Granowie
 • Zu­zan­na Ka­sprzyc­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa SPSK im. św. Ja­na Paw­ła II w Olsztynku
 • Bar­tosz Bart­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ma­rii Ko­nop­nic­kiej w Ja­wo­rzy­nie Śląskiej
 • Pa­tryk Ry­chlik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi Spor­to­wy­mi im. Pol­skich Olim­pij­czy­ków w Dą­bro­wie Górniczej
 • Wik­to­ria Frąś, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w Brzozówce
 • Jan Si­ko­ra, Willy-Brandt
 • Ali­cja Ja­nik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Krakowie

ka­te­go­ria plastyczna:

I miej­sce: Ma­ria Stasz­ków, „Tę­sk­no mi Pa­nie”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 159 Sióstr Ur­szu­la­nek Unii Rzym­skiej w Krakowie

II miej­sce: Piotr Chmie­lewsk, „Ra­zem ma­my moc”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Jó­ze­fa Po­nia­tow­skie­go w Ładach

III miej­sce: Ali­cja Mi­jal­ska, „Ma­mo, spójrz mi w oczy”, Miej­ska Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 5 im. W. Haj­dy w Pie­ka­rach Śląskich

wy­róż­nie­nia (17):

 • Agniesz­ka Flak, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Szpikołosach,
 • Mi­ko­łaj Ma­zia­rek, Szko­ła Pod­sta­wo­wa z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi nr 151 im. Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Krakowie,
 • Ka­ta­rzy­na Pon­cy­le­usz, Ze­spół Pla­có­wek Oświa­to­wych w Parysowie
 • Mi­chał Szwa­gier­czak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 20 im. kmdra ppor. Ja­na Gru­dziń­skie­go w Gdańsku
 • Emi­lia Bed­nar­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa Sióstr Nie­po­ka­la­nek im. bł. Mar­ce­li­ny Da­row­skiej w Jarosławiu
 • Do­mi­ni­ka Ha­cia, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich w Krynicach
 • Wik­tor Koz­droń, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Falejówce
 • Ma­ja Pio­trak, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 76 im. 13 Dy­wi­zji Pie­cho­ty Strzel­ców Kre­so­wych w Warszawie
 • Ad­rian Buc­ki, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Sulęcinie
 • Iza­be­la Ro­ma­now­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 2 im. Ja­ro­sła­wa Dą­brow­skie­go w Olsztynie
 • Bian­ka Ste­fa­nik, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Czaplinku
 • Alek­san­dra Kurek
 • Mi­cha­li­na Klim­ko­wicz, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Ur­szu­li Le­dó­chow­skiej w No­wej Soli
 • Ni­ko­dem So­roch­man, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. św. Ja­na Paw­ła II w Ra­do­my­ślu Wielkim
 • Kla­ra Bie­lec­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ste­fa­na Że­rom­skie­go w Chmielniku
 • Ju­lia Wroń­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Kon­sty­tu­cji 3 Ma­ja w Nasielsku
 • Ame­lia Ko­cy­ła, Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wy­cho­waw­czy im. św. Sio­stry Fau­sty­ny w Krakowie

ka­te­go­ria multimedialna:

I miej­sce: Klau­dia Ko­strze­wa, „Pro-li­fe, pro-lo­ve. Czy rze­czy­wi­ście trze­ba za­bi­jać?”, Ze­spół Szkół w Krzywiniu

II miej­sce: Ma­ria Sa­dow­ska, „Ży­ciem da­rem Bo­ga”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go w Wielgiem

III miej­sce: Ka­ja Wi­smont, „Ży­cie za ży­cie”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w Słupsku

wy­róż­nie­nia (4):

 • Mag­da­le­na Bu­rek, Ze­spół Szkół nr 1 w Pińczowie
 • Ol­ga Ba­zel­ska, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 11 im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w Inowrocławiu
 • Zu­zan­na Głąb, Pu­blicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki z od­dzia­ła­mi przed­szkol­ny­mi w Goczałkowie
 • Ka­ta­rzy­na Ka­nia, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Bra­ta Wi­ta­li­sa – Woj­cie­cha Lei w Podczerwonem

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce uczniów szkół ponadpodstawowych:

ka­te­go­ria literacka:

I miej­sce: Kin­ga Gaw­ryś, „Chodź, zro­bię ci her­ba­tę”, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mar­szał­ka Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go w Garwolinie

II miej­sce: Lu­iza Lu­bo­wic­ka, „Dzię­ku­ję ma­teń­ko za dar ży­cia”, Ze­spół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Po­li­ce­al­nych im. Kró­la Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Wy­so­kiem Mazowieckiem

III miej­sce: An­na Wil­koń, „Wbrew wszyst­kie­mu i wszyst­kim, zo­sta­łam”, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. An­drze­ja Fry­cza Mo­drzew­skie­go w Rybniku

wy­róż­nie­nia (10):

 • Do­mi­ni­ka Głuch Tech­ni­kum Za­kła­du Do­sko­na­le­nia Za­wo­do­we­go w Hrubieszowie
 • Alek­san­dra Olek­siuk, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Siemiatyczach
 • Ka­rol Ja­ni­ga, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w Jarosławiu
 • Ka­ta­rzy­na Wój­to­wicz, XXI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Lublinie
 • Ka­ta­rzy­na Ja­ro­szew­ska, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka we Włocławku
 • Ma­te­usz Grych, Ze­spół Szkół im. E. Kwiat­kow­skie­go w Dębicy
 • Jo­an­na Wy­rzy­kow­ska, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Od­dzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w Warszawie
 • Kac­per Ha­ra­bur­da, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Au­gu­sto­wie im. Po­lo­nii Po­la­ków na Świecie
 • Ga­brie­la Król, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ja­na Ma­tej­ki w Wieliczce,
 • Łu­kasz Cie­śliń­ski, Ze­spół Szkół Eko­no­micz­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wołominie

ka­te­go­ria plastyczna:

I miej­sce: Ewa Gre­cza­niuk, „Je­steś mo­im dziec­kiem”, Ze­spół Szkół To­wa­rzy­stwa Sa­le­zjań­skie­go „Ko­le­gium Kujawskie”

II miej­sce: Mag­da­le­na Po­śnik, „Pro­ble­my współ­cze­snej mat­ki”, XXI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Lublinie

III miej­sce: Ame­lia Ma­jew­ska, „Nie lę­kaj się, bo ja je­stem z to­bą”, Ze­spół Szkół Za­wo­do­wych w Nasielsku

wy­róż­nie­nia (19):

 • Mar­ce­li­na Są­cza­wa, Ze­spół Szkół Me­cha­nicz­nych w Rzeszowie
 • Han­na Gar­ba­ciak, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. W. Wró­blew­skie­go w Gliwicach
 • Klau­dia Kę­ska, Re­gio­nal­ne Cen­trum Edu­ka­cji Za­wo­do­wej w Lubartowie
 • Do­ro­ta Ro­dzik, Pań­stwo­we Li­ceum Sztuk Pla­stycz­nych w Nałęczowie
 • Ju­sty­na Pie­cuch, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Sanoku
 • Han­na Ma­dej, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w No­wej Rudzie
 • Ka­ro­li­na Lip­ska, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Ko­per­ni­ka w Sokółce
 • Mag­da Brze­ziń­ska, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Ko­per­ni­ka w Sokółce
 • Ju­lia Guz­dek, Cen­trum Kształ­ce­nia Za­wo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go nr 1 w Wadowicach
 • Do­mi­ni­ka Oraw­czak, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce Có­rek Bo­żej Mi­ło­ści im. F. Lech­ner w Bielsku-Białej
 • Na­ta­lia Ma­tu­ła, I Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Wa­do­wi­ty w Wadowicach
 • Ja­kub Flej­mer, Ze­spół Szkół Tech­nicz­nych im. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie w Puławach
 • Wik­to­ria We­ber, Ze­spół Szkół nr 2 im. Sy­bi­ra­ków w No­wym Sączu
 • Zo­fia Mu­ras Ze­spół Szkół nr 1 im. Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Miń­sku Mazowieckim
 • Li­dia Klin, VI Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. A. To­war­nic­ke­go w Rzeszowie
 • Li­dia Le­ja, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Oswal­da Bal­ze­ra w Zakopanem
 • Zu­zan­na Tyl, Ze­spół Szkół w Drezdenku
 • Mi­le­na Ko­wa­lik, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce To­wa­rzy­stwa Sa­le­zjań­skie­go im. św. Jó­ze­fa w Szczecinie
 • Jo­an­na Wojtas,

ka­te­go­ria multimedialna:

I miej­sce: Ame­lia Ma­li­na, „Spoj­rze­nie mi­ło­ści”, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Emi­lii Pla­ter w Sosnowcu

II miej­sce: Jo­an­na Wy­rzy­kow­ska, „Mo­no­log”, II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Od­dzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Ste­fa­na Ba­to­re­go w Warszawie

III miej­sce: Zu­zan­na Kacz­ma­rek, „Dzię­ku­ję, ma­mo”, Ze­spół Szkół Za­ko­nu Pi­ja­rów im. św. Jó­ze­fa Ka­la­san­cju­sza w Poznaniu

wy­róż­nie­nia (10):

 • pra­ca zbio­ro­wa, Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej w Siemiatyczach
  • Alek­san­dra Oleksiuk
  • Da­nie­la Zubrzycka
  • Klau­dia Purta
  • Edy­ta Rusidova
  • Na­ta­lia Krajewska
 • Ma­te­usz Ku­łacz, Sa­le­zjań­ski Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Tar­now­skich Górach
 • Emi­lia Gier­lach, IV Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. K.K. Ba­czyń­skie­go w Olkuszu
 • pra­ca zbio­ro­wa, Spe­cjal­ny Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy im. Ja­nu­sza Kor­cza­ka w No­wej Soli
  •     Mar­cin Szostak
  •     Gra­cjan Plas
  •     Ka­ro­li­na Borkowska
  •     Kry­stian Mazur
  •     Mar­cin Starzyński
  •     Szy­mon Kusiak
  •     Mar­cel Wirzman
  •     San­dra Began
  •     Hu­bert Drutowski
 • pra­ca zbio­ro­wa, Pa­ra­fia pw. św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w Polkowicach
  • Mi­chał Hoffman
  • Do­ro­ta Pająk
  • Wik­tor Ryszko
  • We­ro­ni­ka Heckert
  • Oli­wier Gołuchowski
 • pra­ca zbio­ro­wa, Pa­ra­fia pw. św. Flo­ria­na Mę­czen­ni­ka w Sosnowcu
  • Ma­ja Chudziak
  • Alek­san­dra Rekiel
  • Piotr Kan­dul­ski
  • Ju­lia Chudziak
  • Alek­san­dra Komasa
  • Ce­cy­lia Bajon
 • Pa­try­cja Ka­lisz, Ze­spół Szkół Pla­stycz­nych w Tarnowie
 • Fi­lip Kaczor

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce pla­stycz­ne uczniów klas IV-VI:

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce pla­stycz­ne uczniów klas VII-VIII:

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce pla­stycz­ne uczniów szkół ponadpodstawowych:

W cza­sie Ga­li Fi­na­ło­wej po­zna­li­śmy na­zwi­ska lau­re­atów I, II i III miejsc we wszyst­kich ka­te­go­riach wie­ko­wych i ar­ty­stycz­nych oraz na­zwi­ska osób wy­róż­nio­nych. Ame­lia Ma­li­na, zdo­byw­czy­ni pierw­sze­go miej­sca w ka­te­go­rii mul­ti­me­dial­nej szkół po­nad­pod­sta­wo­wych, na­de­sła­ła na kon­kurs film o Zo­si, dziew­czyn­ce z ze­spo­łem Do­wna. – Jej ma­ma jest dla mnie ci­chą bo­ha­ter­ką. Po­ru­szy­ło mnie to, jak otwar­cie mó­wi o nie­zwy­kłej ro­li swo­je­go mę­ża w przy­ję­ciu da­ru ży­cia Zo­si, o wal­ce ta­ty o cór­kę. My­ślę, że jest to pięk­ny przy­kład oj­co­stwa – po­wie­dzia­ła. – Cie­szę się, że mo­głam przez ten film po­ka­zać szer­szej gru­pie od­bior­ców, że po­sta­wa za ży­ciem by­wa czę­sto wy­zwa­niem i tru­dem, ale, jak wi­dać, moż­na te­mu po­do­łać. By­le z mi­ło­ścią – do­da­ła. Jo­an­na Cho­row­ska, uczen­ni­ca kl. VI, lau­re­at­ka pierw­sze­go miej­sca w ka­te­go­rii li­te­rac­kiej klas IV-VI, w swo­jej pra­cy opo­wie­dzia­ła hi­sto­rię wal­ki o ży­cie swo­je­go bra­ta, Igna­sia. – Uro­dził się on z cięż­ką wa­dą ser­ca. W tym ro­ku skoń­czy 5 lat. Te­mat oca­le­nia ży­cia bez­bron­ne­mu jest dla mnie bar­dzo waż­ny, po­nie­waż twier­dzę, że każ­dy za­słu­gu­je na to, że­by być ko­cha­nym i sza­no­wa­nym, bez wzglę­du na to, czy jest zdro­wy czy cho­ry – wyjaśniła.

Na­gra­nie z trans­mi­sji ga­li moż­na obej­rzeć poniżej:

Lau­re­aci i wy­róż­nie­ni (pre­zen­ta­cja):

Uwa­ga! W związ­ku z licz­ny­mi py­ta­nia­mi do­ty­czą­cy­mi wpi­sów na świa­dec­twach osią­gnięć lau­re­atów Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su dla mło­dzie­ży o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” w ka­te­go­rii szkół pod­sta­wo­wych in­for­mu­je­my, iż:

 • wpis osią­gnię­cia do­ty­czy tyl­ko lau­re­ata konkursu,
 • lau­re­ata­mi w ro­zu­mie­niu re­gu­la­mi­nu są oso­by, któ­re za­ję­ły miej­sca pierw­sze, dru­gie i trze­cie w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach artystycznych,
 • na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej wpi­su­je się osią­gnię­cia ucznia w okre­sie by­cia w szko­le. Przy­kła­do­wo, je­śli uczeń zo­sta­nie lau­re­atem kon­kur­su w kl. 7 lub niż­szej, to to osią­gnię­cie po­win­no mu zo­stać wpi­sa­ne tak­że na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szkoły,
 • kon­kurs fi­gu­ru­je w wy­ka­zie za­wo­dów wie­dzy i ar­ty­stycz­nych or­ga­ni­zo­wa­nych przez Ma­ło­pol­skie­go Ku­ra­to­ra Oświa­ty lub in­ne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na te­re­nie szko­ły w la­tach 2016–2021, któ­re mo­gą być wy­mie­nio­ne na świa­dec­twie ukoń­cze­nia szko­ły pod­sta­wo­wej.

na­uczy­cie­le lau­re­atów spo­za wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go mo­gą wpi­sać osią­gnię­cie na świa­dec­twie swo­im uczniom w przy­pad­ku, gdy kon­kurs znaj­du­je się w wy­ka­zie za­wo­dów wie­dzy, ar­ty­stycz­nych i spor­to­wych dla da­ne­go wo­je­wódz­twa. Wy­kaz ta­ki jest two­rzo­ny au­to­no­micz­nie przez każ­de­go ku­ra­to­ra oświa­ty dla te­re­nu je­go województwa.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Kra­jo­we
Dusz­pa­ster­stwo
Na­uczy­cie­li

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Współpraca promocyjna:

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj