Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

24 marca, 2021

Duchowa adopcja dziecka poczętego

W każ­dej se­kun­dzie na świe­cie do­ko­nu­je się cud po­czę­cia czło­wie­ka. Jed­nak szo­ku­je fakt, że wie­le z po­czę­tych dzie­ci nie do­cze­ka dnia swo­ich na­ro­dzin, gdyż zo­sta­nie im ode­bra­ne ży­cie w wy­ni­ku aborcji.

Przeczytaj więcej »